Glosár rodovej terminológie

Rodová deľba práce

(Gender division of labour)

Rozdelenie práce medzi mužov a ženy v rámci trhu práce aj domácností (pozri aj vzťah verejnej a súkromnej sféry; rodové stereotypy; rodová segregácia na trhu práce). Používajú sa aj výrazy deľba práce na základe rodu, rodovo špecifická, resp. rodovo stereotypná deľba práce, deľba práce na základe pohlavia.Práca je jednou z mnohých ľudských činností, kde sa utvára, reprodukuje a posilňuje dualistické rodovo stereotypné chápanie sveta. Rodová deľba práce existuje medzi platenou prácou a neplatenou prácou. Dochádza k nej aj na pracoviskách, kde sú očakávania na pracovné výkony žien a mužov rozdielne. Rodovo rozdelená je aj práca v domácnosti – stále označujeme niektoré typy prác za mužské (napr. opravy) a iné za ženské (bežné varenie, upratovanie, žehlenie).

Podľa niektorých teoretičiek je rodová deľba práce neoddeliteľná od iných typov deľby práce, najmä od medzinárodnej deľby práce.

JF, ĽKZdroje:

A glossary of terms on equality between women and men. The European Commission. www.europrofem.org

Havelková, Hana: Dimenze „gender“ ve vztahu soukromé a veřejné sféry. In: Sociologický časopis 1/1995.

Mies, Maria: Patriarchy and accumulation on a world scale. Women in the international division of labour. Zed Books, London / Atlantic Highlands 1986.

Na ceste do Európskej únie. Sprievodkyňa nielen pre ženy. Aspekt, Bratislava 2002.

Nielsen, Joyce McCarl: Sex and gender in society: Perspectives on stratification. Waveland Press Inc., Illinois 1990.Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)