Glosár rodovej terminológie
Titulka > Organizácie >

Medzinárodné organizácie zaoberajúce sa aj problematikou žien a problematikou rovnosti príležitostí žien a mužov – zastúpenie v SR


Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave
Council of Europe Information Office in Bratislava
Riaditeľ: Viliam Figush
Adresa: Klariská 5, P.O. Box 217, 810 00 Bratislava
Charakteristika činnosti:
Poslaním Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave je rozširovať informácie o činnosti a programoch Rady Európy. Kancelária sprístupňuje verejnosti knižnicu Rady Európy, publikuje hlavné dokumenty RE v slovenskom jazyku, organizuje prednášky a semináre o Rade Európy pre širšiu verejnosť a podieľa sa na príprave akcií Rady Európy na Slovensku.
Tel.: 544 357 52,
Fax: 544 356 72
E-mail: centrum@radaeuropy.sk, www.radaeuropy.sk

Medzinárodná organizácia pre migráciu
International Organization for Migration - IOM
Vedúca kancelárie: Daniela Stábová
Adresa: Pribinova 25, P.O. Box 54, 810 11 Bratislava
Charakteristika činnosti:
Podpora migrujúcich ľudí v prípade potreby aktívnej asistencie, čo predstavuje prípravu podmienok pre organizovaný presun migrantov, zaoberanie sa organizovaným presunom utečencov, vyhnancov a ďalších jednotlivcov s potrebou medzinárodných migračných služieb, pomoc pri riešení medzinárodných migračných problémov.
Tel.: 5063 3314, 5063 3320,
Fax: 5063 3314
E-mail: bratislava@iom.int, www.iom.int, www.iom.sk

Rozvojový program OSN
United Nations Development Programme - UNDP
Regionálny úrad pre Európu a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu
Riaditeľ: Ben Slay
Adresa: Grösslingova 35, 811 09 Bratislava
Charakteristika činnosti:
Podpora transformačných zmien v záujme podpory a posilnenia ľudí, organizácií a vlád pre vytváranie trvalo udržateľného ľudského rozvoja.
Tel.: 59337 111,
Fax: 59337450
E-mail: registry.sk@undp.org , www.undp.org.

Rozvojový fond OSN pre ženy
United Nations Development Fund for Women - UNIFEM
Regionálny úrad pre Európu a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu
Riaditeľka: Osnat Lubrani
Adresa: Grösslingova 35, 811 09 Bratislava
Charakteristika činnosti:
Poskytuje finančnú a technickú pomoc na inovovanie programov a stratégií, ktoré podporujú ženské ľudské práva, ich účasť v politike a ekonomickú bezpečnosť. V rámci systému OSN UNIFEM podporuje rodovú rovnosť a stimuluje snahy, aby sa záležitosti a problematika žien stali súčasťou národných, regionálnych a globálnych agend a poskytuje technické expertízy o rodovom mainstreamingu a stratégiách na posilnenie žien.
Tel.: 5933 7324,
Fax:5933 7171
E-mail: unifem.sk@undp.org

Detský fond OSN - UNICEF Slovenský výbor pre UNICEF
Výkonný riaditeľ: Ing. Miroslav Kaňa
Adresa: Grösslingova 6, P.O.Box 52, 810 00 Bratislava
Charakteristika činnosti:
SV pre UNICEF bol založený bol založený na podporu a realizáciu cieľov a aktivít Detského fondu OSN na Slovensku. Podieľa sa na uskutočňovaní programov a cieľov stanovených OSN v oblasti ochrany a presadzovania záujmov a práv dieťaťa, jeho kultúrnych, zdravotných potrieb a starostlivosti o vzdelávanie a rodinu.
Tel.: 5296 5082,
Fax: 5296 5084
E-mail: natcom@unicef.sk, www.unicef.sk

Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru
United Nations Educational, Scientific and Cultural Oprganization - UNESCO Slovenská komisia pre UNESCO
Adresa: MZV SR, Hlboká 2, 833 06 Bratislava Predseda: Prof. Ľudovít Molnár Generálny sekretár: Miroslav Musil
Charakter činnosti: Organizácia a zabezpečovanie aktivít UNESCO v SR.
Tel.: 5978 3514,
Fax: 5978 3516
E-mail: miroslav_musil@foriegn.gov.sk

Stredisko UNESCO
Vedúca strediska: Anna Polievková
Adresa: Univerzitná knižnica, Michalská 1, 814 17 Bratislava
Charakteristika činnosti:
Poskytovanie informácií o programoch a projektoch UNESCO a v študovni sprístupňovanie publikácií UNESCO a iných organizácií systému OSN. Tel./
Fax: 5443 4958
E-mail: unesco@ulib.sk

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, Zastupiteľský úrad na Slovensku
United Nations High Commissioner for Refugees, (UNHCR), Branch Office in Slovakia
Adresa: Štúrova ul. 6, 811 02 Bratislava
Charakteristika činnosti:
Medzinárodná ochrana a pomoc utečencom a žiadateľom o azyl (s osobitným zreteľom na ženy) v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, príprava a realizácia projektov a programov pomoci ženám utečenkyniam ( právne, sociálne a psychologické poradenstvo, ap., integračne programy pre ženy utečenkyne).
Tel.: 02/52927875, 52927876, 0905 635216,
Fax: 02/ 52927871
E-mail: cierna@unhcr.ch, svkbr@unhcr.ch (sekretariát)
Kontakt: PhDr. Mária Čierna, hovorkyňa UNHCR a koordinátorka starostlivosti o ženy utečenkyne