Glosár rodovej terminológie

Diskriminácia na základe pohlavia - priama

(Sex discrimination direct)

Znevýhodňovanie osoby na základe jej pohlavia.Ide o menej priaznivé zaobchádzanie s určitou osobou v porovnaní s tým, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo sa alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou, a to na základe pohlavia diskriminovanej osoby. Príčinou priamej diskriminácie na základe pohlavia však nie je pohlavie diskriminovanej osoby, ale rodové stereotypy, predsudky a predpojatosť, ktoré formujú konanie diskriminujúcej osoby alebo inštitúcie.

Diskriminácia na základe pohlavia môže postihovať obe pohlavia, v spoločenskej realite k nej však častejšie dochádza vo vzťahu k ženám. Typickou priamou diskrimináciou na základe pohlavia je znevýhodnenie žien pri prijímaní do zamestnania – napr. uprednostnenie muža pri výbere do riadiacej funkcie, a to aj napriek lepším predpokladom ženskej uchádzačky o zamestnanie.

Platné právne dokumenty používajú pojem diskriminácia na základe pohlavia (priama i nepriama). Ak prijmeme predpoklad, že nerovnosti a diskriminácia nevyplývajú z pohlavia ako biologickej charakteristiky, ale z rodu ako spoločenského chápania pohlavnej odlišnosti, tak uvedený pojem je identický s pojmom diskriminácia na základe rodu. Pojmy diskriminácia na základe pohlavia a diskriminácia na základe rodu sa zväčša používajú rovnocenne.

SP, ĽKZdroje:

A Glossary of Terms on Equality between Women and Men. The European Comission. www.europrofem.org

Debrecéniová, Janka: Antidiskriminačný zákon. Komentár. Občan a demokracia, Bratislava 2008.

Diskriminácia z dôvodu pohlavia/rodu alebo ČO TO JE? Dostupné na: http://diskriminacia.sk/pohlavie-rod/vysvetlenie-pojmov/

Zákon č. 365/2004 Z. z. z 20. mája 2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. antidiskriminačný zákon)Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (2)