Glosár rodovej terminológie

Obchodovanie s ľuďmi

(Trafficking in human beings )

Každé konanie s použitím násilia, hrozby násilím, zneužitia moci, zotročenia pre dlhy, oklamania alebo iných foriem donútenia, ktoré súvisia so získavaním alebo naverbovaním alebo prepravou osoby k pracovným účelom alebo na výkon služieb bez ohľadu na to, či sú prekračované štátne hranice, alebo nie.

Táto definícia mimovládnych organizácií združených v GAATW (Global Alliance against Trafficking in Women) nazýva obchod otroctvom a všíma si rôzne formy situácie predaných ľudí a porušovania ich ľudských práv. Každá definícia vyzdvihuje iné aspekty problematiky, napr. definícia IOM na webovej stránke www.bezpecnecestovanie.sk hovorí, že ide o trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto, najčastejšie do iného štátu, kde je zneužívaný na rôzne druhy nútenej práce s cieľom ekonomického zisku. Podľa tzv. Palermského protokolu sa trestného činu obchodovania s ľuďmi dopustí páchateľ, ktorý s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, násilia, hrozby násilia, inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, s použitím prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu inej osoby, od ktorej je iná osoba závislá, alebo s použitím zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania, vrátane pornografie, na účel nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov či tkanív, alebo iných foriem vykorisťovania. (www.alianciazien.sk)
Obchod s ľuďmi je tretím najvýnosnejším nelegálnym obchodom na svete, výnosnejší je už len obchod s drogami a so zbraňami. Len v Európe predajú každoročne vyše 100 tisíc ľudí. Účely, na ktoré sú ženy (tvoria až 80 % obetí), ale aj muži predávaní, sú rôzne. Môže ísť o prostitúciu, prácu v domácnosti či v nelegálnej továrni, žobranie alebo nelegálny pouličný predaj (napr. drog), či odstránenie a následný predaj orgánov.
Obete obchodu s ľudskými bytosťami (obchod so sexom, nútené svadby, práca v domácnosti, práca v sweatshopoch atď.) sa ocitajú v situácii otrokov. Spravidla vykonávajú prácu v domácnosti, bez sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia, za symbolickú odmenu alebo bez záruky odmeny. Táto práca je súčasťou nechránenej práce a väčšinou patrí do oblasti „šedej ekonomiky“. Ide často o legálnych, ale najmä nelegálnych prisťahovalcov v bohatých krajinách, ale aj o domácich obyvateľov. S touto oblasťou je spojený termín „potiarne“ („sweat shops“): sú to dielne, kde sa pracuje za podmienok, ktoré sú podľa medzinárodných noriem o hygiene a bezpečnosti práce, minimálnej mzde a sociálnom a zdravotnom poistení neprípustné.
KF, red.


Zdroje:
http://www.alianciazien.sk
http://www.bezpecnecestovanie.sk
Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Asien auf die Sexindustrie. Fachtagung, 23. november 1998, Friedrich Ebert Stiftung 1999.
Dohovor OSN o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s osobami, najmä so ženami a deťmi, doplňujúci konvenciu OSN o boji proti medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti. Palermo 2000.
Dokumentácia pre odborný tréning právničiek. AdvoCats for Women. PHARE 1998/1999, Aliancia žien Slovenska, Amnesty for Women, ProFem 1999.
Farkašová, K.: Pohľady na obchod so ženami. Friedrich Ebert Stiftung 2000.
Konferencia o obchode so ženami. Varšava, Friedrich Ebert Stiftung, máj 1999.
Obchod se ženami – Trafficking in Women, česko–ukrajinská konferencia. La Strada, Praha, november 1997.
Obchodovanie so ženami. Aliancia žien Slovenska, Bratislava 2001.
Osteuropas verkaufte Frauen – Wege zur effektiven Bekämpfung des Menschenhandels. Friedrich Ebert Stiftung 1999.
Seminár Aliancie žien Slovenska pre projekt AdvoCats. Bratislava, apríl 1998.
Sexuální služby, sexuální turistika a obchod se ženami: Nová skutečnost ve východní Evropě? Nadace Heinricha Boella, Praha, december 1994.
Trestný zákon SR. Novelizácia z roku 2002.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)