Glosár rodovej terminológie

Rodové normy

(Gender norms)

Viac alebo menej skryté štruktúrne prvky, ktoré organizujú a usmerňujú svojou mocou náš duchovný, sociálny, symbolický svet i oblasť našej komunikácie.

Rod treba zviditeľňovať ako kultúrny imperatív, resp. ako vzor predstáv, ktoré v individuálnom živote, ale aj v priestore ideológie a kultúry vykonávajú moc. Rod ako sociálna konštrukcia je spojený s istým normovaním, ktoré voči konkrétnym mužom a ženám vystupuje často v podobe očakávaní a symbolov (pozri aj rodové roly).

Rodovo-špecificky sú potom štruktúrované nielen činnosti a skúsenosti; rodové normy ovplyvňujú formovanie schopností a záujmov a pôsobia až do hĺbkových dimenzií (podvedomých) psychických štruktúr.
ZK


Zdroje:
Gender – rovné příležitosti – výzkum, 3/2001. http://www.genderonline.cz.
Kiczková, Z.: Rodová identita ako konštrukcia. In: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre. Univerzita Komenského, Bratislava 2000.


Naposledy upravené:
pondelok 3. apríla 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)