Glosár rodovej terminológie

Rodová kontrola

(Gender control)

Kontrola akéhokoľvek návrhu koncepčných opatrení s cieľom zistiť, či bude z ich realizácie vylúčená každá potencionálna forma diskriminácie na základe rodu a či bude zaistená rodová rovnosť; kontrola primeraného zohľadnenia rodových pomerov vzhľadom na formulované ciele, vyhodnotenie celkového procesu uplatňovania rodového hľadiska.

Zahŕňa tri kategórie, na základe ktorých sa skúma každé politické opatrenie: zastúpenie (počet a pomer žien a mužov, ktorých sa opatrenie dotýka a ktorí sa na opatrení podieľajú), zdroje (rozdelenie finančných, priestorových a časových prostriedkov medzi rodmi), zužitkovanie (príčiny zistených skutočností zastúpenia a rozdelenia zdrojov medzi rodmi, možnosti ich zmeny, vyvodenie dôsledkov pre budúci postup).
SP, JF


Zdroje:
Stiegler, B.: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie Európskej únie. Aspekt, Bratislava 2002.
Slovník gendrových pojmů. www.genderonline.cz


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)