Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Homofóbia

Tlačiť
(Homophobia)

Označuje iracionálny strach a negatívne pocity v súvislosti s homosexuálnymi ľuďmi, homosexualitou a všetkým, čo s ňou súvisí. Prejavuje sa od homofóbie na úrovni jednotlivca až po spoločenskú a kultúrnu homofóbiu. V súvislosti so spoločenskou a inštitucionálnou homofóbiou sa stále častejšie používa pojem heterosexizmus, ktorý neobsahuje komponent iracionálneho a nevedomého postoja. Na označenie negatívneho postoja k bisexualite a bisexuálnym osobám sa niekedy používa špeciálny termín bifóbia.

Homofóbiu živia predsudky, z ktorých vyrastá presvedčenie, že geji a lesby narúšajú sexuálne a rodové usporiadanie spoločnosti. Jeden z najčastejších stereotypov o gejoch je, že sú zoženštení, a o lesbách, že sú mužatky. Homofóbne postoje na individuálnej úrovni súvisia s charakteristikami, ako je napr. pohlavie, vek, vzdelanie, náboženský konzervativizmus, podliehanie autoritám a osobný kontakt s gejom, lesbou alebo bisexuálnou osobou. Vo všeobecnosti je pravdepodobnejšie, že menej homofóbne postoje majú ženy, mladší ľudia, osoby s vyšším vzdelaním, osoby menej podliehajúce autoritám, menej nábožné alebo tie, ktoré prišli osobne do styku s lesbami, gejmi, bisexuálmi alebo bisexuálkami.
Homofóbia často vyúsťuje do odmietavého a diskriminačného postoja a správania voči ľuďom, ktorí sú gejmi, lesbami alebo bisexuálmi, alebo sú tak vnímaní (pozri diskriminácia na základe sexuálnej orientácie). Ak si negatívne presvedčenia zvnútornia sami geji, lesby, bisexuálky a bisexuáli, hovoríme o internalizovanej homofóbii.


Zdroje:
Ondrisová, S. – Šípošová, M. – Červenková, I. – Jójárt, P. – Bianchi, G.: Neviditeľná menšina: Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. Nadácia Občan a demokracia, Bratislava 2002.
Blumenfeld, W. J.: Homophobia: How we all pay the price. Beacon Press, Boston 1992.
Fone, B.: Homophobia: A history. Picador USA, New York 2001.
Pharr, S.: Homophobia: A weapon of sexism. Chardon Press, Little Rock 1997.


Naposledy upravené:
pondelok 25. októbra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (3)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i