Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodové stereotypy

Tlačiť
(Gender stereotypes)

Rodové stereotypy sú zjednodušené, nerealistické obrazy „mužskosti” a „ženskosti”, idealizované a očakávané vzory, ktoré nás sprevádzajú vo všetkých oblastiach života. Svojou reprodukciou utvárajú zdanie prirodzenosti a samozrejmosti.

Štruktúra rodových stereotypov je vytvorená ostrou bipolarizáciou vlastností charakterizujúcich ženskosť a mužskosť, ktoré majú ženy a muži stelesňovať. Hranice medzi týmito súbormi vlastností sú nepriechodné a udržiavajú sa prostredníctvom negácie (napr. racionálne a ne-racionálne), alebo logickou úvahou „buď – alebo“ (napr. buď je niečo racionálne, alebo emocionálne), resp. nerovnocennými, asymetrickými a hierarchickými vzťahmi medzi polaritami.

Ak sú mužské a ženské vlastnosti, činnosti, správanie, roly i očakávania príliš rigidné a jednoznačné, muži a ženy nemajú možnosť sa variabilnejšie a pružnejšie rozhodovať a rozvíjať svoju osobnosť. Stereotypy mužskosti a ženskosti nás zaväzujú, strážia a prikazujú nám. Predstavy, čo robí „pravého“ muža pravým mužom a „pravú“ ženu pravou ženou, pociťujeme ako dané. Vstupujeme do týchto spoločensky, historicky, jazykovo sformovaných stereotypov. Prispôsobenie sa tomu, čo od nás požadujú hierarchicky utvorené hodnoty a vzorce správania, znamená v konečnom dôsledku ich reprodukciu.

Francúzsky sociológ Pierre Bourdieu v knihe Nadvláda mužov tvrdí, že hlavná úloha pri uchovávaní mužskej nadvlády a stereotypných rolí mužov a žien pripadá nepochybne rodine, pretože skúsenosť deľby práce podľa rodu a do jazyka vpísaná predstava (mužské a ženské práce) sa vtláča veľmi skoro práve v rodine. V konkrétnom spoločenskom prostredí pri reprodukcii rodových stereotypov zohráva významnú úlohu inštitucionalizovaná výchova. Je preto potrebné a dôležité systematicky skúmať učebnice a odporúčanú literatúru pre rodinnú výchovu (pozri aj rodovo citlivá výchova). Na zabezpečení trvania a reprodukcie rodových stereotypov má okrem školy a rodiny veľký podiel aj ďalšia inštitúcia – cirkev, ktorá vštepuje chápanie tradičnej rodiny ako útvaru podriadeného patriarchálnym hodnotám (pozri patriarchát).

Slovenská republika sa už v roku 1987 zaviazala prijať opatrenia na odstraňovanie škodlivého vplyvu rodových stereotypov, keď podpísala Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, v ktorom sa v článku 5/a píše: „Štáty, zmluvné strany prijmú všetky príslušné opatrenia na zmenu spoločenských a kultúrnych zvyklostí, pokiaľ ide o správanie sa mužov a žien, s cieľom dosiahnuť odstránenie predsudkov a zvykov a všetkých iných praktík, založených na myšlienke podriadenosti a nadriadenosti niektorého z pohlaví alebo na stereotypných úlohách mužov a žien” a v článku 10/c: „Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky opatrenia na odstránenie stereotypných koncepcií úlohy mužov a žien na všetkých úrovniach a vo všetkých formách vzdelávania presadzovaním koedukácie a iných foriem vzdelávania, ktoré pomôžu dosiahnuť tento cieľ, a najmä revíziou učebníc a školských programov a prispôsobením vyučovacích metód.”

Identifikácia rodových stereotypov by tradičnú deľbu rodových rolí nemala ďalej utvrdzovať, ale mala by umožniť nové rozvíjanie ženskosti a mužskosti v ich najrôznejších aspektoch a vzťahoch. To je možné sledovaním štruktúry a fungovania mocenských vzťahov a používaním metód monitorovania, kvantifikácie a analýzy rôznych foriem znevýhodňovania a rodovej diskriminácie. Prelamovanie rodových stereotypov je nevyhnutné pre zamedzenie aj takých ich dôsledkov, ako sú depresie, sebapoškodzujúce správanie (napr. anorexia mentalis), alebo násilie v intímnych vzťahoch.
ZK


Zdroje:
Bourdieu, P.: Nadvláda mužů. Karolinum, Praha 2000.
Cviková, J. – Juráňová, J. (ed.): Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky. Aspekt – Občan a demokracia, Bratislava 2003.
Kiczková, Z.: Rodové stereotypy. In: Kvapilová, E. – Porubänová, S. (ed.): Nerovné cesty k rovnosti. MSŠR, Bratislava 2001.


Naposledy upravené:
pondelok 3. apríla 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i