Glosár rodovej terminológie

Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov (KRP)

(Concept of equal opportunities of women and men)

Materiál vypracovaný Odborom rovnosti príležitostí (ORP) a schválený vládou SR uznesením č. 232/2001 z marca 2001. Hlavným cieľom je aplikácia rovnosti príležitostí žien a mužov vo všetkých sférach života slovenskej spoločnosti ako súčasti dodržiavania základných ľudských práv a slobôd.

Úlohy KRP majú zodpovedných riešiteľov s termínmi plnenia (prevažne vecne príslušné rezorty) a implementujúce subjekty poskytujú podklady pre vypracovanie hodnotiacej správy. Kompletnú hodnotiacu správu má za úlohu každoročne vypracovať ORP a predkladať na rokovanie Rady hospodárskej a sociálnej dohody.
Ciele KRP sa realizujú konkrétnymi úlohami, vyplývajúcimi z implementácie princípu rovnosti príležitostí žien a mužov, ktorý je zahrnutý v záveroch z konferencií OSN a iných medzinárodných organizácií a z predvstupovej stratégie SR do Európskej únie:

  • legislatívne zabezpečiť rovnosť príležitostí vo všetkých sférach života spoločnosti
  • adekvátne inštitucionálne zabezpečiť rovnosť príležitostí, a to na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy vyšších územných celkov
  • aplikovať princíp rovnoprávnosti žien a mužov v sociálno-ekonomickej oblasti a v pracovno-právnych vzťahoch
  • uplatňovať zásadu rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty pre ženy a mužov, realizovať zásadu rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave, postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky
  • zakotviť povinnosť zamestnávateľa vytvárať podmienky na zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancov, stimulovať zamestnávateľov k vytváraniu variabilných foriem zamestnávania žien a mužov
  • zabezpečiť postupné vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením, v tomto kontexte upraviť problematiku dôchodkového zabezpečenia/poistenia (zakotviť vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia)
  • zvýšiť participáciu žien vo verejnom a politickom živote, podporovať mimovládne organizácie v aktivitách (tréningy, semináre, vzdelávanie, osveta) zameraných na zvyšovanie záujmu žien o angažovanie sa v politickom a verejnom živote, zaviesť dočasné opatrenia (napr. kvóty) s cieľom zvýšiť percentuálne zastúpenie žien na kandidačných listinách a nominovanie žien do vedúcich politických funkcií
  • podporovať zviditeľňovanie ženy ako osobnosti s vlastnými cieľmi a možnosťami sebarealizácie, prostredníctvom mediálnej politiky odbúravať stereotypný pohľad (pozri stereotypy) na postavenie ženy v spoločnosti
  • zmeniť rodovo stereotypné nazeranie na rodinu a postavenie partnerov v rámci rodiny, posilniť úlohu muža pri starostlivosti o deti, podporiť výskum neplatenej práce a vyvinúť aktivity na zvýšenie jej spoločenskej akceptácie.

Plnenie úloh KRP je koordinované z úrovne MPSVR SR, neexistujú žiadne mechanizmy, ktoré by overovali pravdivosť podkladových materiálov a neexistujú sankcie za nesplnené úlohy.
Mimovládne organizácie Koncepcii vyčítajú, že priority a ciele formuluje príliš všeobecne a „byrokraticky“, kontrola implementácie stanovenej politiky je slabá - nie sú pre ňu vytvorené kontrolné mechanizmy, lokálne úrady či siete. Koncepcia nie je nadministersky koordinovaná a bola schválená bez finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na jej realizáciu. Pre zabezpečenie jej skutočnej realizácie je potrebné: dobudovať inštitucionálne pokrytie tejto politiky aj s definovanou zodpovednosťou a právomocami (špeciálny výkonný orgán vlády pre politiku rovnosti príležitostí, samostatný parlamentný výbor, regionálne a lokálne štruktúry; pozri aj národné inštitucionálne mechanizmy), presadzovať otázku financovania tejto agendy, nakoľko žiadny program sa nedá realizovať bez finančného pokrytia, zvýšiť uvedomenie vládnych činiteľov o týchto otázkach, lebo len za podpory členov vlády sa dá preniesť na nižšie úrovne, a zvyšovať povedomie spoločnosti o ľudských právach žien.
JF, ZVZdroje:
Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov. MPSVR SR, marec 2001.
Filadelfiová, J.: O ženách, moci a politike: úvahy, fakty, súvislosti. In: Cviková, J. – Juráňová, J. (ed.): Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky. Aspekt, Bratislava 2002.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (1)