Glosár rodovej terminológie

Diskriminácia

(Discrimination)

Stav či situácia, v ktorej sa politika alebo prax javia ako neutrálne vzhľadom na pohlavie, ale v konečnom dôsledku majú negatívny dopad na príslušníkov jedného pohlavia, na proporcionalitu ich príležitostí a privilégií.V článku 5 Dohovoru sa uvádza, že základným problémom diskriminácie žien je spoločenské vedomie o postavení, úlohách a rolách žien a mužov.
Napriek tomu, že legislatíva SR neobsahuje žiadne explicitne diskriminačné opatrenie, zdanlivo rodovo neutrálne formulácie v legislatíve pôsobia v mnohých aspektoch voči ženám diskriminačne. Prvky pozitívnej diskriminácie v legislatíve nezaručujú väčšie práva žien, zaručujú len vyrovnanie nevýhod, ktoré existujú v rôznych oblastiach súkromnej i verejnej sféry. Od roku 2004 je v platnosti tzv. antidiskriminačný zákon (www.obcan.sk), ktorý ustanovuje zákaz diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, aj z dôvodu pohlavia, ako aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou.Zdroje:


Naposledy upravené:
pondelok 12. marca 2012

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)