Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Diskriminácia žien

Tlačiť
(Discrimination of Women)

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (časť I, článok 1) definuje, že diskrimináciou žien je „akékoľvek robenie rozdielu, vylúčenie alebo obmedzenie vykonané na základe pohlavia, ktorého dôsledkom alebo cieľom je narušiť alebo zrušiť uznanie, požívanie alebo uplatnenie zo strany žien, bez ohľadu na ich rodinný stav, na základe rovnoprávnosti žien a mužov, ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej oblasti“.

V článku 5 Dohovoru sa uvádza, že základným problémom diskriminácie žien je spoločenské vedomie o postavení, úlohách a rolách žien a mužov.
Napriek tomu, že legislatíva SR neobsahuje žiadne explicitne diskriminačné opatrenie, zdanlivo rodovo neutrálne formulácie v legislatíve pôsobia v mnohých aspektoch voči ženám diskriminačne. Prvky pozitívnej diskriminácie v legislatíve nezaručujú väčšie práva žien, zaručujú len vyrovnanie nevýhod, ktoré existujú v rôznych oblastiach súkromnej i verejnej sféry. Od roku 2004 je v platnosti tzv. antidiskriminačný zákon (www.obcan.sk), ktorý ustanovuje zákaz diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, aj z dôvodu pohlavia, ako aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou.
ZV


Zdroje:
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. OSN 1979, publikovaný v Zbierke zákonov č.62/1987 Zb., čiastka 13.
Kvapilová, E. - Porubänová, S. (ed.): Nerovné cesty k rovnosti. MSŠR, Bratislava 2001.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i