Glosár rodovej terminológie

Index rodovej nerovnosti

(Gender inequality index – GII)

Meria nerovnosť medzi ženami a mužmi.  Je experimentálnym indexom Rozvojového programu OSN (UNDP), ktorý je tiež zostavovateľom indexu ľudského rozvoja. Sleduje tri dimenzie rodovej nerovnosti: reprodukčné zdravie, účasť na národnom zákonodarstve a participáciu na trhu práce. Je zostavený z piatich indikátorov: materská úmrtnosť, pôrodnosť žien vo veku 15 – 19 rokov, podiel zastúpenia žien v zákonodarnom zbore, percento žien a mužov so stredoškolským vzdelaním (nad 25 rokov), podiel žien a mužov na trhu práce. Index vyjadruje percentuálnu stratu zo stopercentného potenciálneho ľudského rozvoja. Čím nižší GII je, tým lepšia úroveň rodovej rovnosti v krajine. Slovensko v ňom v roku 2012 skórovalo na 32. mieste s hodnotou 0,171 (t. j. strata 17,1 %).

Predchodcom indexu rodovej nerovnosti (GII) bol index rodového rozvoja (gender development index – GDI), ktorý sa zostavoval od roku 1995.

JF, ĽKZdroje:

Holubová, Barbora: Rodová rovnosť na Slovensku v porovnaní globálnych indexov. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2011.

Národná správa o ľudskom rozvoji. UNDP 2000.

Malik, Khalid (ed.): Human development report 2013. The rise of the South. Human progress in a diverse world. United Nations Development Programme, New York 2013.Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)