Glosár rodovej terminológie

Zákon o rovnakom zaobchádzaní

(Law on Equal Treatment)

Upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania, spočívajúce v zákaze diskriminácie (na základe pohlavia, rasy, sexuálnej orientácie a i.), ako aj prostriedky právnej ochrany proti jej porušovaniu. Konkretizuje obsah ustanovení o rovnosti a nediskriminácii, ktoré sú zakotvené v ústavách a v niektorých medzinárodných dokumentoch a zákonoch.
Zabezpečuje ochranu proti rôznym formám diskriminácie (pozri napr. diskriminácia priama a nepriama na základe pohlavia, diskriminácia žien, diskriminácia na základe sexuálnej orientácie), založenú na čo najširšom (otvorenom) počte dôvodov, ktorá obetiam diskriminácie zaručuje možnosť domáhať sa adekvátnej a efektívnej súdnej ochrany, vrátane náhrady škody a nemajetkovej ujmy.
Zákony stanovujú definície všetkých foriem diskriminácie.
V SR bol návrh takéhoto zákona (Návrh zákona o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania, máj 2002) schválený Vládou SR v roku 2002, nebolo však schválené jeho zaradenie do programu rokovania NR SR. Dôvodom bol odpor poslancov za KDH voči zásade rovnakého zaobchádzania s ohľadom na sexuálnu orientáciu. Prijatie tohto zákona je jednou z podmienok v rámci prístupového procesu do EÚ. Vláda SR opätovne vypracovala upravený Návrh zákona o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v marci 2003, v ktorom niektoré úlohy, vyplývajúce z jeho realizovania priamo zo zákona, ukladá Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva.
Tento návrh zákona konkretizuje obsah ustanovení o rovnosti a nediskriminácii. Stanovuje definície všetkých foriem diskriminácie v záujme jednotnej aplikácie zákona súdmi, resp. orgánmi verejnej správy. Vymedzuje prostriedky právnej ochrany a dopĺňa špeciálnu právnu úpravu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Definuje aj pojem odôvodnené rozdielne zaobchádzanie (ak je rozdielne zaobchádzanie objektívne odôvodnené oprávneným cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a potrebné, nejde o diskrimináciu). O takéto rozdielne zaobchádzanie ide najmä z dôvodu veku, opatrovateľských povinností, z dôvodu pohlavia, zdravotného postihnutia, vzdelania a pod.
Zákon číslo 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) nadobudol účinnosť 1. júla 2004.
ZV


Zdroje:
Návrh zákona o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Vláda SR, marec 2003. 
Zákon číslo 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon).
A glossary of termes on equality between women and men. The European Commission. www.europrofem.org


Naposledy upravené:
pondelok 20. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)