Glosár rodovej terminológie

Hodnotenie dopadu z rodového hľadiska

(Gender impact assessment)

Skúmanie a hodnotenie vplyvu politických návrhov zvlášť na ženy a na mužov s cieľom zabezpečiť rodovú rovnosť a neutralizáciu diskriminácie.

Hodnotenie dopadu z rodového hľadiska je dôležitým predpokladom zavádzania stratégie uplatňovania rodového hľadiska (gender mainstreaming). Jednou z prvých krajín, kde sa tento postup použil, je Holandsko (v procese prípravy daňového zákona). V rámci základného konceptu hodnotenia dopadu z rodového hľadiska treba uvažovať o štruktúre, mechanizmoch a kritériách v kontexte rodovej rovnosti. Dotýka sa hlavne oblastí ako legislatíva, politické plánovanie, politické programy, finančná politika, národné rozpočty (gender budgeting - príprava rozpočtov z rodového pohľadu), národné rozvojové plány, projekty, výskum a i. V praxi je dôležité, aby hodnotenie dopadu z rodového hľadiska predchádzalo tvorbe politík s dostatočnou časovou rezervou. Jeho výsledky sa musia stať súčasťou celého procesu ich tvorby a realizácie. Hodnotenie dopadu z rodového hľadiska možno využiť aj v rámci už existujúcej legislatívy.
ZV


Zdroje:
A glossary of termes on Equality between Women and Men. The European Commission. (www.europrofem.org)
Verloo, M.: Gender impact assessment. Prednáška v rámci seminára Equal opportunities policy: TOOLs for gender mainstreaming, Brusel, február 2002.
Neimanis, A.: Gender Mainstreaming in practice: a Handbook. UNDP RBEC, Bratislava 2000/2001.
Gender mainstreaming, Conceptual framework, metodology and presentation of good practice. Council of Europe Publishing, december 1998.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)