Glosár rodovej terminológie

Na úvod

Tlačiť

Osnat Lubrani (UNIFEM)
Viera Klementová (NOS-OSF)

V roku 2001 sa Rozvojový fond OSN pre ženy (UNIFEM) a Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v Bratislave (NOS-OSF) rozhodli napomôcť prácu Koordinačného výboru pre problematiku žien pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a finančne podporiť vznik prvého Glosára rodových pojmov na Slovensku. Tento Glosár prináša najpoužívanejšie slová a slovné spojenia z oblasti rodovej terminológie v slovenskom jazyku, potrebné pri ďalšom rozvíjaní rodovej rovnosti medzi ženami a mužmi.
V priebehu práce na Glosári sa ukázalo, že jeho príprava si vyžiadala oveľa viac práce a času, než sme pôvodne predpokladali. S ohľadom na túto skutočnosť by sme rady poďakovali ministerstvu, ako aj expertkám, ktoré sa podieľali na dokončení tejto práce, a vyjadrili im uznanie za ich obetavosť a zodpovednosť. Zvlášť by sme sa chceli poďakovať Záujmovému združeniu žien Aspekt za pomoc pri tejto práci, ktorá zahŕňala koordináciu, konzultácie, ako aj vypracovanie posudkov a záverečnú editorskú a redakčnú prácu.
Považujeme za mimoriadne prínosné, že Glosár rodových pojmov v slovenskom jazyku sa dostáva na verejnosť ako otvorený projekt, na ktorom sa bude priebežne pracovať. Glosár je živý dokument, do ktorého bude možné zapracovať ďalšie podnety a myšlienky, a tak sa bude ďalej dopĺňať, rozvíjať a zdokonaľovať.
Odborníčky a odborníci v rôznych krajinách sa intenzívne zaoberajú formulovaním takých definícií rodových pojmov, ktoré by náležitým spôsobom opísali komplexné pojmy súvisiace s rodom, a to tak, aby boli zrozumiteľné nielen expertkám a expertom, ale aj bežným užívateľkám a užívateľom. Takisto si čoraz nástojčivejšie uvedomujeme, že termíny, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, nie sú v žiadnom prípade uzavreté, „hotové“ produkty.
Práve v roku, v ktorom si budeme pripomínať desiate výročie 4. konferencie o ženách (Peking 1995), sa rodové termíny a jazyk používaný v súvislosti s rodovou terminológiou javia ako problém, ktorý si vyžaduje ďalšiu reflexiu a poučenú diskusiu. Stačí, ak si ako príklad vezmeme termín „uplatňovanie rodového hľadiska“ čiže pôvodný anglický termín „gender mainstreaming“. Na jednej strane tento termín v čoraz väčšej miere používajú rôzne inštitúcie, ktoré sa zaoberajú stratégiou uplatňovania rodového hľadiska, a tento trend je vítaný, pretože môže znamenať posun štandardov a záväzkov a môže rozšíriť rodovú demokraciu. Zástankyne a zástancovia tohto prístupu sú však čoraz väčšmi znepokojené a znepokojení tým, že tento termín sa nechápe správne, ba dokonca sa nezriedka zneužíva v argumentáciách, ktoré požadujú zákaz programov zameraných na potreby a záujmy žien alebo na ospravedlnenie toho, že sa rušia inštitucionálne mechanizmy, ktorých úlohou je práve zabezpečiť, aby politika uplatňovania rodového hľadiska bola posilnená účinným a zmysluplným spôsobom.
Je preto pochopiteľné, že na Slovensku vznikla pri príprave Glosára rodových pojmov živá diskusia, podobne ako vo viacerých iných krajinách. Takéto diskusie sú nevyhnutné na národnej úrovni i v kontexte diskusií prebiehajúcich na iných regionálnych úrovniach a na globálnej úrovni.

 

In 2001, the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) and the Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation Bratislava (NOS-OSF) were pleased to support the Coordination Committee for Women's Issues at the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic in developing the first-ever glossary that translates into the Slovak language, the most commonly utilized words and phrases used in work related to the advancement of equality between women and men. The amount of effort ultimately required proved to be considerably greater and took much more time than had been originally envisioned. In this regard, we would like to extend our warm congratulations to the Ministry and to the experts on the completion of this work and to commend them for their commitment and dedication. We would especially like to thank to Interest Association of Women Aspekt for assisting with work, including the coordination of consultations as well as the final review and editing.
We find it highly appropriate that the Slovak Gender Glossary is launched as a ‘work in progress’ that is a ‘living document’ that invites further inputs and ideas so that it may continuously be improved and further developed.
Scholars in all regions of the world have struggled to come up with appropriate definitions that can accurately describe complex concepts related to gender in a way that can be understood not only by the experts, but also by any man or woman on the street. Increasingly we must admit that the terms we have are by no means perfect.
As we approach the 10th Anniversary of the Fourth World Conference on Women (Beijing, 1995), the subject of the terms and language used around gender is emerging as an issue calling for further reflection and deliberation. Let us take for example the term “gender mainstreaming”, which is increasingly becoming a subject of contentious debate. On one hand the adoption by more and more institutions of gender mainstreaming policies is welcomed as a trend, and as one critical step towards meeting standards and commitments to advance gender equality. However, advocates are increasingly concerned that the term is misunderstood and at times misused in arguments that call for the abolition of programmes focused on women’s needs and concerns or in justification for the removal of institutional mechanisms whose task is precisely to ensure that gender mainstreaming policies are enforced in an effective and meaningful manner.
It is therefore natural that in Slovakia the process of developing the Slovak Gender Glossary has generated a lively debate as it has in many other countries. Such debate deserves to be encouraged at national level and should also inform the ongoing debates that are taking place at regional and global levels.

Osnat Lubrani
Regional Programme Director
UNIFEM Central and Eastern Europe

Viera Klementová
Manažérka programu Ženy v spoločnosti
Nadacie otvorenej spolocnosti - Open Society Foundation Bratislava
 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i