Glosár rodovej terminológie

0rganizácie zaoberajúce sa problematikou žien a problematikou rovnosti príležitostí žien a mužov v SR

Tlačiť

Agentúra pre rozvoj vidieka
Anglický názov: Agency for Rural Development
Adresa: Akademická 4, 949 01 Nitra
Charakter činnosti:
Poradenstvo v oblasti malého a stredného podnikania, vidieckej turistiky a agroturistiky (čo sa špecificky dotýka žien), propagácia podnikateľov, ktorí nie sú organizovaní v združeniach a zväzoch, pomoc a poradenstvo pri vzniku mikroregiónov (tréningy, semináre, školenia). Založenie a organizačná pomoc združeniu Ženy vidieka s celoslovenskou pôsobnosťou.
E-mail: arvi@nextra.sk
Tel.: 037/653 7259,
Fax: 037/733 6402
Kontakt: Paučírová Viera, Ing.

Akadémia vzdelávania
Anglický názov: Academy of Education
Adresa: Mnoheľova 828/23, 058 01 POPRAD
Charakter činnosti:
Vzdelávanie dospelých: profesné, menežérske a jazykové vzdelávanie, rekvalifikačné projekty, ročné kurzy pre absolventov stredných škôl, kurzy odbornej spôsobilosti, doplňujúce a rozširujúce vzdelávanie, pomocné programy pre uplatnenie na trhu práce, tréningy rozvoja osobnosti, občianske vzdelávanie, zamerané aj na problematiku žien
E-mail: akademiapp@stonline.sk
Tel./Fax: 052/772 1236
Kontakt: PETRASOVÁ Mária, Mgr.

Aktívne ženy
Anglický názov: Active Women
Adresa: Zemplínska 9, 071 01Michalovce
Charakter činnosti:
Aktivity pre zvýšenie počtu a skvalitnenie zapájania žien do riešenia verejno-spoločenských problémov v regióne, kraji, krajine. Iniciovanie, podpora a rozvoj aktivít smerujúcich k paritnému zastúpeniu žien vo verejnom a podnikateľskom živote.
E-mail: eva.mi.sk@stonline.sk
Tel.: 056/643 2659, 0905 218 369
Kontakt: BARTOŠOVÁ Eva, Mgr., predsedníčka

Aliancia žien Slovenska
Anglický názov: Alliance of Women of Slovakia
Adresa: Baštova 5, 811 01 Bratislava – sídlo organizácie
Charakter činnosti:
Zaoberá sa problematikou ľudských práv, venuje sa monitorovaniu implementácie medzinárodných dokumentov k problematike žien, ich prekladom a vydávaniu, šíreniu informácií o ženskej problematike v rámci Slovenska a tiež kontaktom s medzinárodnými organizáciami a sieťami. Vypracováva analýzy, správy, novely zákonov, organizuje semináre, konferencie, školenia. Prevádzkuje krízové cenrtrum a poskytuje sociálne, psychologické a právne poradenstvo a pomoc pre ženy postihnuté násilím.
E-mail: aliancia.zien@internet.sk www.alianciazien.sk
Tel./Fax: 02/6542 8147
Kontakt: FARKAŠOVÁ Katarína, Mgr., riaditeľka

Altera
Anglický názov: Altera
Adresa: P.O. Box 193, 810 01 Bratislava
Charakter činnosti:
Zasadzuje sa o zmeny v legislatívnej oblasti a prostredníctvom medializácie problematiky homosexuality a korektného informovania verejnosti sa pokúša aktívne meniť postoje verejnosti smerom k akceptovaniu iného ako heterosexuálneho spôsobu života. Slúži aj ako kontaktné, informačné a poradenské centrum, organizuje kultúrne, spoločenské, športové a vzdelávacie podujatia pre primárnu cieľovú skupinu.
E-mail: altera@changenet.sk
Tel.: 02/5542 1102
Kontakt: Šipošová Marianna

Asociácia Fórum žien 2000
Anglický názov: Women´s Forum 2000 Association
Adresa: Laurínska 2, 811 02 Bratislava
Charakter činnosti:
Asociácia združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú problematike a postaveniu žien v spoločnosti. Jej poslaním je presadzovanie princípu rovnosti príležitostí žien a mužov a zmena prístupu spoločnosti k tejto problematike. Konkrétne ciele si stanovuje v oblastiach, ktoré sa dotýkajú zvýšenia zastúpenia žien v politike a verejnom živote, zlepšenia ekonomického a sociálneho postavenia žien, odstraňovania stereotypných názorov na úlohu ženy v rodine a spoločnosti, úloh žien v trvalo udržateľnom rozvoji a ďalších oblastiach.
E-mail: forumzien@stonline.sk
Tel.: 02/5464 8911, 0905 578 360,
Fax: 02/5464 8912
Kontakt: ŠIMUNKOVÁ Dagmar, CSc., prezidentka

Centrum Nádej
Anglický názov: Centre Hope
Charakter činnosti:
Bezpečné miesto, ktoré poskytuje podporné služby pre zneužívané ženy a ich deti.
Tel.: 02/6224 9914, 6224 7877; 0905 463 425
Kontakt: ŠTÚROVÁ Jana

Centrum rodových štúdií
Anglický názov: Gender studies
Adresa: Šafárikovo nám. 6, miestnosť č. 505, Bratislava, pošta: FFUK Gondova ul. 2, 818 01 Bratislava
Charakter činnosti:
Centrum je zamerané na interdisciplinárny program, ktorého súčasťou sú vzdelávacie a výskumné aktivity v otázkach rodovej identity, rodovo špecifických rozdielov a symbolov, ktoré zásadným spôsobom štrukturujú povahu vzťahov medzi ženami a mužmi a organizujú nerovnosť medzi nimi. Činnosť je realizovaná prostredníctvom vzdelávacích, koordinačných, výskumných, konzultačných, publikačných, expertízno-poradenských, organizačných, medializačných a dokumentačných aktivít.
E-mail: genderstudies@fphil.uniba.sk; www.genderstudies.fphil.uniba.sk
Tel: 02/5924 4120,
Fax: 02/5224 4146
Kontakt: KICZKOVÁ Zuzana, Doc., PhDr., CSc., riaditeľka

Centrum svojpomoci a vzdelávania SOFIA
Anglický názov: Self - help and Education Centre SOFIA
Adresa: Andreja Kubinu 19, 917 01 Trnava
Charakter činnosti:
Organizuje a zabezpečuje vzdelávacie semináre a tréningy zamerané na zníženie nezamestnanosti, na marginálne skupiny občanov a na angažovanie sa občanov, zvlášť žien, vo verejnom živote a v politike.
E-mail: konig@stonline.sk
Tel: 033 5546307, 0903 605 637
Kontakt: KÖNIGOVÁ Kristína, Mgr.

Dietka (dieťa a matka)
Anglický názov:
Adresa: Levočská 14, 05201 Spišská Nová Ves
Charakter činnosti:
Kultúrne a športové akcie pre rodiny s deťmi do 6 rokov, semináre a odborné prednášky, opatrovateľská služba, sociálne poradenstvo, stretávanie za účelom odbúravania izolácie matiek na materskej dovolenke.
Tel.: 0907 690 838
Kontakt: ŠPONIAROVÁ Slávka

ECCE - združenie pre podporu regiónu východného Slovenska / Košice
Anglický názov: ECCE – Association for the Support of region of Eastern Slovakia / Košice
Charakter činnosti:
Zapojenie rómskych žien do rôznych projektov, mediálne poradenstvo pre MVO, prezentácia ženských aktivít v médiách a pod.
E-mail: mediakontakt@centrum.sk
Tel.: 055/678 7393, kl.709, 0905 975 585
Kontakt: MAGDOLENOVÁ Kristína, PhDr.

Združenie Jekhetane - Spolu
Anglický názov: Association Jekhetane – Togehter
Adresa: Višňová 8, 080 0 1 Prešov
Charakter činnosti:
Cieľom združenia je zvyšovať občiansku a národnú hrdosť Rómov, pozitívne ovplyvniť ich ľudskú a občiansku sebaidentifikáciu a sabahodnotenie. Poskytovaním pravdivých a z kontextu nevytrhnutých informácií o rómskom spoločenstve – pozbavených predsudkov, historického stereotypu vnímania a mýtizácie Rómov – prispieva k skutočnému poznaniu rómskej národnostnej menšiny a tak aktívne pôsobí na zmenu negatívneho obrazu Rómov v majoritnej spoločnosti a kladne ovplyvňuje celkové zlepšenie medzietnických vzťahov na Slovensku
Tel.: 051/7733439, 051/7752274, 051/7733439
E-mail: romskylist@vadium.sk, www.rnl.vadium.sk
Kontaktná osoba: Daniela Hivešová - Šilanová

UPRE – Roma, Klenovec
Anglický názov: UPRE – Roma
Adresa: UPRE – ROMA, ul. Klenovčok 11, 980 55 Klenove
Charakter činnosti:
Zvyšovanie kultúrnej a spoločenskej úrovne Rómov, dokumentovať tradície a súčasný život príslušníkov rómskeho etnika, podporovať rómskych umelcov a remeselníkov, deti a mládež, rozvíjať rómske kultúrne hnutie, mladé talenty, spolupráca s obdobnými združeniami nachádzajúcimi sa na území SR a Európy. Zachovať rómske, folklórne tradície a tradície týkajúce sa rómskeho etnika vôbec.
Tel.: 047/5484572
Kontaktná osoba: Mária Cibuľová

Hlas ženy
Anglický názov: Woman´s Voice
Adresa: Jelenia 3, 811 05 Bratislava
Charakter činnosti:
Pomoc ženám nájsť si ich miesto v nových spoločenských podmienkach a zjednotenie žien pri riešení problémov a snahu vysporiadať sa s náročnými alebo nejasnými situáciami či javmi.
E-mail: fortrade@isternet.sk, spedtrans@spedtrans.sk
Tel.: 02/5244 4385,
Fax: 02/5244 4469,
Tel.: 02/4333 9868,
Fax: 02/4333 4988
Kontakt: ŠESTÁKOVÁ Anna, PhDr., GROSOVÁ Agnesa

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku
Anglický názov: Movement of Christian Families in Slovakia
Adresa: Špitálska 7, 811 08 Bratislava
Charakter činnosti:
Podpora dobrých vzťahov v rodine so zameraním na kvalitnú výchovu detí, kvalitné spolužitie manželov.
Tel./Fax: 02/5292 1571
Kontakt: ĎURIKOVIČ Vladimír, Doc., RNDr., CSc.

Informačné centrum plánovaného rodičovstva a výchovy k rodičovstvu
Anglický názov: Information Centre for Family Planning and Family Education
Adresa: Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica
Charakter činnosti:
Poradenstvo, odborné školenie a konzultácie v oblasti plánovaného rodičovstva, antikoncepcie, reprodukčného zdravia a ľudských práv. Činnosť je zameraná hlavne na mládež a ženy vo fertilnom veku.
Tel./Fax: 048/413 4894
Kontakt: BENČÁTOVÁ Eva

Katolícka jednota Slovenska
Anglický názov: Catholic Union of Slovakia
Adresa: Novosadská 4, 917 01 Trnava, Tavaríkova osada 7, 841 02 Bratislava
Charakter činnosti:
Služba pre všetkých občanov s osobitným zameraním na rodiny, ženy a odkázané skupiny občanov. Poskytovanie vzdelávania, charitatívnej a humanitnej činnosti, vytváranie a koordinovanie zahraničných kontaktov.
E-mail: womencentrum@hotmail.sk
Tel.: 02/6428 3229, 033/551 5058,
Fax: 033/551 4252
Kontakt: ČERNÁ Ľubica, Ing., predsedníčka

Klub ASTRA
Anglický názov: Club Astra
Adresa: Rádayiho 2, Hotel Reduta, 984 01 Lučenec
Charakter činnosti:
Spoločensko-kultúrne a charitatívne aktivity, pomoc ženám a aktivizovanie žien pre ich pôsobenie vo verejnej sfére.
E-mail: dobrocky@mail.pvt.sk, astra@pronet.sk
Tel.: 047/433 1237
Kontakt: DOBROCKÁ Jana

Klub feministických filozofiek
Anglický názov: Club of Feminist Philosophers
Adresa: Gondova 2, 818 01 Bratislava
Charakter činnosti:
Prednášky a semináre z feministickej teórie na Katedre filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rámci celofakultných prednášok.
E-mail: szapuova@fphil.uniba.sk
Tel.: 02/5924 4120,
Fax: 02/5924 4120
Kontakt: SZAPUOVÁ Mariana, PhDr., CSc., predsedníčka

Klub profesionálnych žien Nitra
Anglický názov: Club of Professional Women Nitra
Adresa: Akademická 4, 949 01 Nitra
Charakter činnosti:
Podpora angažovanosti a všestranného uplatnenia žien vo všetkých oblastiach hlavne verejného života. Podpora vzdelávania žien političiek, manažeriek, podnikateliek a rozvoj aktivít, podporujúcich zvyšovanie zastúpenia žien v politike a v rozhodovacích procesoch hlavne na regionálnej úrovni.
E-mail: kem@agroinst.sk
Tel.: 037/733 57 08,
Fax: 037/733 5709
Kontakt: ŠAFÁRIKOVÁ Judita, Ing.

Klub profesionálnych žien Poprad - Kežmarok
Anglický názov: Club of Professional Women Poprad-Kežmarok
Adresa: Nám. Sv. Egídia 11, 058 01 Poprad
Charakter činnosti:
Podpora angažovanosti a všestranného uplatnenia žien vo všetkých oblastiach hlavne verejného života. Podpora vzdelávania žien političiek, manažeriek, podnikateliek a rozvoj aktivít, podporujúcich zvyšovanie zastúpenia žien v politike a v rozhodovacích procesoch hlavne na regionálnej úrovni.
E-mail: partnership@sinet.sk, diacikova.a@chemosvit.sk
Tel./Fax: 052/772 1768
Kontakt: JÁNOŠKOVÁ Mária, DIAČIKOVÁ Anna

Klub rómskych žien na Slovensku
Anglický názov: Romani Women´s Club in Slovakia
Adresa: Internátna 59, 974 00 Banská Bystrica
Charakter činnosti:
Podporovanie osvety, výchovy a vzdelávania rómskej ženy a rómskej rodiny.
E-mail: romskezeny@post.sk
Tel.: 045/430 6331, 0905 479 601,
Fax: 045/430 6237
Kontakt: SLOBODNÍKOVÁ Nataša, Mgr., predsedníčka

Klub VEDAM Žilina
Anglický názov: Club VEDAM Žilina
Adresa: Martinská 1/6, 01 008 Žilina
Charakter činnosti:
Vzdelávacie a komunikačné tréningy, hlavne pre ženy, podpora žien pre zapojenie sa do aktivít vo verejnom živote a podnikaní.
E-mail: gea.vera@marta.sk
Tel.: 041/525 2272,
Fax: 041/724 3326
Kontakt: GRENČÍKOVÁ Viera

Kresťansko-demokratický zväz žien na Slovensku
Anglický názov: Christian-Democratic Union of Women in Slovakia
Adresa: Žabotova 2, 811 04 Bratislava 1
Charakter činnosti:
Presadzovanie žien do verejného a politického života, vytvorenie podmienok pre dvojúlohu ženy - matky - pracovníčky.
E-mail: namde@bratislava.sk
Tel.: 02/5249 5105,
Fax: 02/5249 5105
Kontakt: DEMETEROVÁ Mária, Mgr., predsedníčka

Materské centrum BÁBÄTKO
Anglický názov: Mothers Centre Baby
Adresa: Misijný dom Arnolda Jansenna, Krupinská ul. 2, 851 01 Bratislava
Charakter činnosti:
Ustanovizeň pre matky na materskej dovolenke, ktorá organizuje programy pre matky a pre deti.
Kontakt: PAVLÍKOVÁ Eva viď OZ RODINKA.SK
www.materskecentrum.sk, www.materskecentra.sk

Materské centrum Bambino
Anglický názov: Mothers Centre Bambino
Adresa: Šrobárova 20, 058 01 Poprad
Charakter činnosti:
Podpora vzdelávania sa a sebarealizácie žien na materskej dovolenke a po jej ukončení, poradenstvo pre novovznikajúce materské centrá, organizovanie tréningov, konzultácií, kampaní, práca na legislatívnych zmenách, týkajúcich sa najmä pracovno-právnych vzťahov žien po ukončení MD a rodičovského voľna, ich prijímania do zamestnania, úpravy sociálnych dávok v materstve a vymáhania výživného.
E-mail: bambino@sinet.sk
Tel.: 052 /773 2413
Kontakt: FIEDLEROVÁ Eva

Materské centrum DROBČEK
Anglický názov: Mothers Centre Honeybunch
Adresa: Bieloruská 4, 821 06 Bratislava
Charakter činnosti:
Umožňuje ženám na materskej dovolenke uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, ponúknuť im relaxáciu a rozptýlenie. Orientujú sa aj na vzdelávanie matiek, (podľa záujmu na oblasť medicíny, psychológie, práva, na výučbu cudzích jazykov, na rekvalifikačné kurzy a pod.).
E-mail: dc@drobcekcentrum.sk
Tel.: 4552 0644
Kontakt: GREGUŠKOVÁ Viera

Materské centrum Hojdana
Anglický názov:
Adresa: Štefunkova 19, 821 03 Bratislava, sídlo materského centra Haburská 2, Bratislava
Charakter činnosti:
Vzdelávanie pre ženy končiace materskú dovolenku, kurzy anglického jazyka, opatera detí v herni, poskytovanie priestorov rodičom na materskej dovolenke, aby neboli spoločensky izolovaní, socializácia detí, ktoré majú možnosť vidieť rodiča v inej roli ako doma.
E-mail: mc.hojdana@orangemail.sk
Tel.: 0905 130 081
Kontakt: ÁROCHOVÁ Helena

Materské centrum Klokanček
Anglický názov:
Adresa: Čajkovského 3, 949 11 Nitra - Klokočina
Charakter činnosti:
Spájať ženy - matky na materskej dovolenke, matky hendikepovaných a problémových detí na základe rovnoprávnosti za účelom zvýšenia spoločenskej akceptácie a prekonania pocitu izolácie zmysluplným využitím času, vzájomnou dobrovoľnej pomoci zdravému vývoju detí a zapájanie žien do riešenia vecí verejných.
E-mail: renata@rytier.sk
Tel.: 037/773 4977
Kontakt: KONEČNÁ Daniela, Ing.

Materské centrum Lienka
Anglický názov: Mothers Centre Ladybird
Adresa: SNP8/52, 972 51Handlová
Charakter činnosti:
Vytváranie podmienok pre možnosť získať voľný čas a priestor pre realizáciu svojich plánov a potrieb najmä ženám matkám na materskej dovolenke, umožniť vzdelávanie sa alebo relaxáciu a stretávanie sa s inými matkami a ich deťmi za účelom výmeny skúseností.
E-mail: mc_lienka@sezman.cz
Kontakt: RYBÁRIKOVÁ Jana

Materské centrum MACKO
Anglický názov: Mothers Centre Tedybear
Adresa: Kpt. Rašu 39, 841 01 Bratislava
Charakter činnosti:
Stretávanie sa matiek s deťmi, vzájomná spolupráca, programy pre deti, prednášky pre matky, odborná pomoc pre ženy – prvotné odbúravanie stresu, pomoc pri riešení domáceho násilia, nová rola ženy: matka, adaptácia matiek do zamestnania a pod.
Tel: 02/6453 2801, 0905 947 492,
Fax: 02/6453 2802
E-mail: mcmacko@hotmail.com, mcmacko@mcmacko.sk, www.mcmacko.sk
Kontakt: KOLLÁROVÁ Ľubica, Ing., predsedníčka, MACKOVÁ Veneta, Ing., podpredsedníčka,

Materské centrum Medulienka
Anglický názov: Mothers Centre Honey Ladybird
Adresa: Holého 9, 934 01 Levice
Charakter činnosti:
Okrem obvyklých aktivít pre matky a deti aj poradenstvo pri dojčení vyškolenými poradkyňami na úrovni matka matke, príprava na pôrod (cvičenia, relaxácia) a vzdelávanie žien v oblasti zdravia, zdravej výživy a prvej pomoci.
E-mail: urban@nextra.sk
Tel.: 036/631 2823
Kontakt: URBANOVÁ Denisa

Materské centrum RADOSŤ, Košice
Anglický názov: Mothers Centre JOY, Košice
Adresa: Michalovská 9, 040 11 Košice
Charakter činnosti:
Pravidelné stretávanie sa Podpornej skupiny dojčiacich mamičiek. Centrum poskytuje poradenstvo pri dojčení na súkromných telefónnych linkách, ako pomoc matky – matke a vytvára priestor na sebarealizáciu a sebauvedomenie si žien na materskej dovolenke pri budovaní materských centier.
E-mail: mocka@kosice.upjs.sk, mcradost@inmail.sk
Kontakt: MOCKOVÁ Iveta

Materské centrum Slniečko
Anglický názov: Mothers Centre Sunshine
Adresa: Šumperská 35/10, 971 01 Prievidza
Charakter činnosti:
Motivovať ženy na materskej dovolenke k ďalšiemu vzdelávaniu, sebarealizácii, umožniť kontakt s odborníčkami, ponúknuť riešenia rôznych problémov (sociálnych, zdravotných, rodinných), zvýšiť osvetu v oblasti dojčenia, príprava na pôrod a rodičovstvo.
E-mail: janka@cvds.sk
Tel.: 0905 246 403
Kontakt: DRGOŇOVÁ Janka, predsedníčka

Materské centrum Tereza
Anglický názov: Mothers Center Tereza
Adresa: Ružová 35 (sídlo občianskeho zduženia), Železničný riadok 2 (priestory centra), 054 01 Levoča
Charakter činnosti:
Výchova a osveta v rómskej komunite s cieľom pozdvihnúť informovanosť o základných zásadách starostlivosti o dieťa.
E-mail: mctereza@zoznam.sk
Tel.: 053/451 0544, 0905 341 322
Kontakt: BAJLOVÁ Janka

Možnosť voľby
Anglický názov: Possibility of Choice
Adresa: Slávičie údolie 98, 811 02 Bratislava
Charakter činnosti:
OZ sa zasadzuje za dodržiavanie ľudských práv, najmä ľudských práv žien a detí za odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien a za presadzovanie rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi.
E-mail: mail@moznostvolby.sk, www.moznostvolby.host.sk
Tel.: 0905 602 321,
Fax: 02/5441 2439
Kontakt: PIETRUCHOVÁ Oľga

Museion – prvé lesbické združenie
Anglický názov: Museion
Adresa: P.O.Box 47, 840 02 Bratislava 42
Charakter činnosti:
Prve lesbicke zdruzenie (1994), vydávalo politicko-spoločenský ľudskoprávny mesačník pre gejov a lesby Atribut, organizuje lesbické diskusné a tréningové skupiny, diskotéky pre lesby, pripravuje webstránku lesba.sk
E-mail: fabry@changenet.sk , www.lesba.sk,
Tel.: 0905 804 456
Kontakt: FÁBRY Hana

MyMamy
Anglický názov: We-mums
Adresa: Švábska 52, 080 05 Prešov
Charakter činnosti:
Hlavným cieľom združenia je podpora žien-matiek predovšetkým počas materskej dovolenky prostredníctvom aktivít ako predpôrodná príprava, vytváranie podporných skupín pre dojčiace matky a matky s handicapovaným dieťatkom, cvičenie kalanetiky, sociálno-právne poradenstvo a vzdelávacie programy pre ženy po ukončení materskej dovolenky s problémom zamestnať sa.
Tel.: 051/775 5973
Kontakt: PACÁNOVÁ Hana, Mgr.

Nadácia Dom rodiny a žien
Anglický názov: House of Family and Women Foundation
Adresa: Turgenevova 7, 040 01 Košice
Charakter činnosti:
Organizovanie aktivít na pomoc a podporu sociálne odkázaným rodinám a osobám a iniciovanie opatrení, ktoré môže zákonodarná alebo výkonná moc prijať na zlepšenie ich stavu.
Tel.: 055/769 836,
Fax: 055/735 997
Kontakt: HUŠTATÝOVÁ Mária, správkyňa

Nadácia Ekopolis
Anglický názov: Fundation Ekopolis
Adresa: Robotnícka 6, 974 00 Banská Bystrica
Charakter činnosti:
Nadácia Ekopolis je grantová nadácia podporujúca činnosť mimovládnych neziskových organizácií vo viacerých definovaných oblastiach. Pre oblasť rodovej problematiky je relevantný program Tvoja Zem, ktorý administruje konzorciu Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko. V rámci Tvojej Zeme sa program Ženy-menšiny-tolerancia zameriava na podporu zvyšovania participácie občanov pri riešení rodových otázok.
E-mail: epce@changenet.sk
Tel./Fax: 045/414 5478
Kontakt: MESÍK Juraj, MUDr.

Nadácia Gondwana
Anglický názov: Fundation Gondwana
Adresa: Urbánková 19, 811 04 Bratislava
Charakter činnosti:
Prepojenie svetového duchovného dedičstva, ochrana ľudských práv, osobitne ľudských práv žien, ochrana práv pôvodných národov, zachovanie svetového prírodného dedičstva.
E-mail: jezerska@emerge.sk
Tel./Fax: 02/5244 4884
Kontakt: JEZERSKÁ Zuzana, Mgr.

Nadácia HELP
Anglický názov: Fundation Help
Adresa: Žabotova 2, 811 04 Bratislava
Charakter činnosti:
Pomoc ľuďom a osobitne ženám a rodinám v núdzi, hlavne v prípadoch ochorenia, zdravotného postihnutia, sociálnej núdze a podobne.
E-mail: metro@batelecom.sk
Tel.: 02/6720 1110
Kontakt: ČARNOGURSKÁ Marta, Ing.

Nadácia INTEGRA
Anglický názov: Fundation INTEGRA
Adresa: Partizánska 6, 811 03 Bratislava
Charakter činnosti:
Podpora podnikania a zamestnávania žien, vzájomná podpora žien medzi sebou.
E-mail: integra@integra.sk
Tel.: 02/5441 8827, 29, 30, 31,
Fax: 02/5441 8831
Kontakt: ŠPAČEKOVÁ Anna

Slovensko – český ženský fond
Anglický názov: Slovak-Czech Women’s Fund
Adresa: Baštová 5, 811 03 Bratislava
Charakter činnosti:
Slovensko – český ženský fond poskytuje nadačné príspevky jednotlivcom a právnickým osobám v súlade s českým a slovenským právnym poriadkom. Nadačné príspevky sú poskytované v rámci jednotlivých programových oblastí stanovených nadačným fondom, prípadne v rámci iných programov realizovaných fondom. Fond sa usiluje o vyvážené prerozdelenie prostriedkov v rámci oboch štátov. Programové oblasti: presadzovanie rovnosti príležitostí pre ženy a mužov, prevencia a boj proti násiliu na ženách, reprodukčné práva, prevencia a potláčanie obchodovania so ženami, obhajoba práv žien zo znevýhodnených skupín a podpora vzdelávania v oblasti rodových štúdií a odstraňovania rodových stereotypov
E-mail: klementova@womensfund.sk, www.womensfund.sk
Tel.: 02/5441 4937
Fax: 02/5441 8867
Kontakt: KLEMENTOVÁ Viera, koordinátorka

Nadácia Poznávaj svet
Anglický názov: Fundation Learn to Know the World
Adresa: Bystrický rad 13, 960 01 Zvolen
Charakter činnosti:
Podpora vzdelávania žien v otázkach uplatňovania demokracie v spoločenskom pracovnom a rodinnom živote. Podpora talentovaných ľudí a organizovanie kultúrnej výmeny so zahraničím.
Tel./
Fax:
045/547 9093
Kontakt: JANÁČOVÁ Zuzana, predsedníčka

Národná asociácia sudkýň Slovenska
Anglický názov: Association of female judges of Slovakia
Adresa: Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
Charakter činnosti:
Profesijné združenie sudkýň zamerané na podporu svojich členiek ako aj podporu tvorby legislatívy, ktorá je rodovo citlivá a zohľadňuje potreby žien.
E-mail: sk-puto@isternet.sk
Tel.: 051/722 774
Kontakt: BARANOVÁ Daniela, JUDr.

Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov
Anglický názov: National Centre for Equality between Women and Men
Adresa: Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Charakter činnosti:
Podporné a vzdelávacie aktivity v dôležitých oblastiach problematiky žien ako násilie, médiá, podnikanie žien a pod.
E-mail: ncr@gtinet.sk
Tel./Fax: 02/6025 1168
Kontakt: KLIMÁČKOVÁ Anna, Mgr.

Naše slniečka
Anglický názov: : Our smal suns
Adresa: Puškinova 2, 06601 Humenné
Charakter činnosti:
Vzájomná výpomoc matiek s deťmi na materskej dovolenke, burzy ošatenia, programy pre deti (stretnutie s Mackom), odborné prednášky a semináre z oblasti medicíny týkajúce sa starostlivosti o deti.
E-mail: naseslniecka@post.sk
Tel.: 057/775 6146
Kontakt: ČOPÁKOVÁ Monika

Neinvestičný fond rodiny a žien v Humennom
Anglický názov: Non-investing Fund for Families and Women
Adresa: Prevádzková budova OÚ, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
Charakter činnosti:
Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, rozvoj sociálnych služieb uskutočňovaním charitatívnej, poradenskej, sprostredkovateľskej, osvetovo-vzdelávacej činnosti pre sociálne odkázané rodiny a jednotlivcov.
Tel.: 057/7753 3533
Kontakt: CAPOVÁ Anna

Občianske združenie Eset
Anglický názov: Civic Association Eset - for Violence free Family
Adresa: Osuského 36, 851 03 Bratislava
Charakter činnosti:
Zameriava sa na oblasť ľudských práv žien a detí. Prioritnou oblasťou záujmu je problematika rodovo podmieneného násilia – násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch prostredníctvom rodovo citlivej výchovy a prevencie rodovo podmieneného násilia prostredníctvom eliminácie rodových stereotypov ako príčiny takéhoto násilia, ale aj iných negatívnych spoločenských javov formou priamej práce s deťmi, školením učiteliek a učiteľov a profesionálok a profesionálov prichádzajúcich do styku so ženami, ktoré prežili/prežívajú rodovo podmienené násilie. Poskytuje aj pomoc ženám, ktoré prežili (prežívajú) rodovo podmienené násilie v spolupráci s inými NGO.
Tel.: 02/6252 5054, 0905 924 202
E-mail: esetsk@hotmail.com
Kontakt: BOSÁ Monika, Mgr., výkonná riaditeľka

Občianske združenie Pro Familia
Anglický názov: Pro Familia Civic Association
Adresa: P.O. Box 59, 066 01 Humenné
Charakter činnosti:
Prioritnou oblasťou aktivít organizácie je násilie páchané na ženách. Násilím sa táto organizácia zaoberá tak na individuálnej úrovni (krízová intervencia pre obete násilia páchaného na ženách), ako aj na celonárodnej úrovni (legislatívna, lektorská a publikačná činnosť).
E-mail: profamiliahe@nextra.sk
Tel.: 057/63 046, 755 206; 0903 63 046,
Fax: 057/63 046
Kontakt: SOPKOVÁ Eva, PhDr., riaditeľka

Občianske združenie Profesionálne ženy
Anglický názov: Professional Women Civic Association
Adresa: Prešovská 39, 821 08 Bratislava
Charakter činnosti:
Podpora angažovanosti a všestranného uplatnenia žien v spoločenskej, hospodárskej, vedeckej a politickej oblasti. Založenie Klubov profesionálnych žien, organizovanie vzdelávania žien političiek, manažeriek, podnikateliek a rozvoj aktivít, podporujúcich zvyšovanie zastúpenia žien v politike a v rozhodovacích procesoch.
E-mail: profwomen@zutom.sk
Tel.: 02/5556 8557,
Fax: 02/5557 1203
Kontakt: ŠIMUNKOVÁ Dagmar, Ing., CSc., prezidentka

Občianske združenie RODINKA.SK
Anglický názov: Civic Association Small Family.SK
Adresa: Vilová 19, 851 01 Bratislava Charakteristika činnosti: Zlepšovanie životných podmienok a vzdelávania mladých rodín, detí, špeciálne však budúcich a súčasných matiek na materskej dovolenke, či matiek nezamestnaných alebo zamestnaných. Poskytovaním možnosti pre zlepšenie ich vedomia, informovanie o ich možnostiach, právach a povinnostiach pomáhajú odstraňovať ich diskrimináciu spoločnosťou. OZ organizuje aktivity pre ženy v Materskom centre Bábätko v Petržalke, spolupracuje na prevádzkovaní internetovej poradne pre matky na www.babetko.sk.
Tel.: 02/6353 6191, 0905 602 117
E-mail: eva@pavlik.sk, www.materskecentrum.sk, www.materskecentra.sk
Kontakt: PAVLÍKOVÁ Eva , predsedníčka

Občianske združenie rómskych žien - Lucia
Anglický názov: Lucia - Civic Association of Romany Women
Adresa: Hlavná 68, 040 01 Košice
Charakter činnosti:
Zabezpečenie vzdelávania a osvety rómskych žien. Umožnenie spoločenského uplatnenia rómskych žien, podnecovanie rozvoja ich sebavedomia a identity organizovaním kurzov, prednášok, rozhovorov, vlastnej publikačnej činnosti a účasťou na projektoch podporujúcich podobné ciele. Zakladanie klubov pre Rómov.
Tel.: 055/625 003, 0907/191 809
Kontakt: BALOGOVÁ Helena, štatutárna zástupkyňa

Občianske združenie Zdravá rodina
Anglický názov: Healthy Family Association
Adresa: Rovniankova 1, 851 01 Bratislava 5
Charakter činnosti:
Podpora a rozvoj správnej starostlivosti o dieťa a zdravie rodiny.
Tel.: 02/6381 0334 - 5
Kontakt: KRAUS Ivan, RNDr., predseda

OPU - Organizácia pre pomoc utečencom
Anglický názov: Organization for Aid to Refugees (OPU)
Adresa: Staromestská 6, 811 03 Bratislava
Charakter činnosti:
Poskytovanie sociálneho poradenstva pre žiadateľov o azyl a utečencov, pomáha im pri integrácii a osobitnú pozornosť venuje ženám- utečenkyniam a deťom.
E-mail: opu@changenet.sk 
Tel./Fax: 02/5441 2869
Kontakt: NEŠTRAKOVÁ Zdenka, riaditeľka

Partnerstvo pre rozvoj regiónu Tatier a Spiša
Anglický názov: Partnership for development of regions of Tatras and Spiš
Adresa: Námestie sv. Egídia 11, 058 01 Poprad
Charakter činnosti:
Aktivity v záujme sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja regiónu, podpora žien pre vstup do verejného života
E-mail: partnership@sinet.sk  
Tel./Fax: 052/772 1768, 0905 584 362
Kontakt: PLUČINSKÁ Dana

Playgroup
Anglický názov: Playgroup
Adresa: Materská škola Podlavice, 974 01 Banská Bystrica, poštová
Adresa: Ťažárová Jana, Závoz 1 , 974 01 Banská Bystrica
Charakter činnosti:
Stretávanie žien a detí, výtvarné aktivity – projekty pre deti, poradenstvo pre matky: psychologické, špeciálno – pedagogické, o plánovanom rodičovstve, o právnej problematike pre ženy aj pre manželské páry.
E-mail: playgroupbb@stonline.sk  
Tel.: 048/413 9466, 0907 292 854
Kontakt: ŤAŽÁROVÁ Jana

Iniciatíva Piata žena
Anglický názov: Initiative Fifth Woman
Charakter činnosti:
Iniciatíva piata žena (občianske združenie) vznikla ako platforma pre spoluprácu organizácií, zaoberajúcich sa elimináciou násilia páchaného na ženách v júni 2001. Hlavnými cieľmi združenia je koordinácia aktivít rôznych organizácii s podobným zameraním, medializácia problematiky a vedenie kampaní, formovanie verejnej mienky, aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania, komunikácia s verejnou správou a parlamentný lobbing zameraný na presadzovanie potrebných legislatívnych úprav. Organizácie zapojené do Iniciatívy piata žena: Aiancia žien Slovenska, Aspekt, Eset – za rodinu bez násilia, Fenestra, Možnosť voľby - za dodržiavanie ľudských práv žien a detí a Podisea.
E-mail: info@piatazena.sk, www.piatazena.sk
Kontakt: Katarína Farkašová

Podisea - Pomoc týraným a diskriminovaným ženám
Anglický názov: Help to abused and discriminated women
Adresa: Mateja Bela 1, 974 11 Banská Bystrica
Charakter činnosti:
Bezplatná právnická, psychologická a sociálna pomoc týraným a diskriminovaným ženám. Informovanie verejnosti o gender probléme, homofóbii, násilí a poskytovanie pravdivých informácií o živote homosexuálov a vytváranie bezpečného priestoru pre lesbické ženy s rôznymi kultúrnymi, vzdelávacími a športovými aktivitami.
E-mail: podisea@centrum.sk
Tel.: 0905 316 162
Kontakt: KAPUSTOVÁ Jana

Pronatal
Anglický názov: Pro Natal
Adresa: Jána Stanislava 41, 841 05 Bratislava
Charakter činnosti:
Humanizácia pôrodníctva, predpôrodná príprava a popôrodná adaptácia, príprava na rodičovstvo, prieskum stavu pôrodníc v SR, bezplatná i-net poradňa. E-mail: pronatal@slovanet.sk , www.pronatal.sk  
Tel.: 0907 137 272
Kontakt: WAGNEROVÁ Jana

Prospecta - Centrum pre rozvoj manažmentu
Anglický názov: Prospecta - The Centre for Management Development
Adresa: Hutnícka 1, 040 01 Košice
Charakter činnosti:
Podpora rozvoja manažmentu, ľudských zdrojov a organizačných zmien vo východoslovenskom regióne, ako aj rozvoja manažérskych tréningov.
E-mail: branko@napri.sk  
Tel.: 055/632 4322,
Fax: 055/632 4322
Kontakt: MANDIČOVÁ Ľubica, Mgr., riaditeľka

Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu
Anglický názov: Slovak Family Planning and Family Educatin Association
Adresa: Ružinovská 1, 821 02 Bratislava 2
Charakter činnosti:
Spoločnosť je riadnym členom Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo, ktorá má poradný štatút pre organizácie OSN – WHO a UNFPA. Všeobecným cieľom spoločnosti je podpora plánovaného rodičovstva ako základného ľudského práva deklarovaného Medzinárodnou konferenciou o ľudských právach v Teheráne v roku 1968.Vo svojich aktivitách sa zameriava na obhajobu ľudských práv, definovaných na pôde OSN, na zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu, založeného na pravdivých informáciách, na zvýšenie kvality služieb reprodukčného zdravia, podporu antikoncepcie ako prevencie neželaných tehotenstiev, v súlade s konferenciami OSN v Káhire a v Pekingu. Cieľom spoločnosti je implementovať závery konferencií OSN v podmienkach Slovenska.
E-mail: sspprv@nextra.sk  
Tel.: 02/4342 3880,
Fax: 02/4342 3880
Kontakt: Oľga Pietruchová, Ing. výkonná riaditeľka

Slovenská spoločnosť pre výchovu rodinu a zodpovedné rodičovstvo
Anglický názov: Slovak Association for Family and Responsible Parenthood
Adresa: Puškinova 1, 811 04 Bratislava 5
Charakter činnosti:
Podporovanie tradičných hodnôt rodiny, vzdelávanie k zodpovednému rodičovstvu a výchove detí. Napomáhanie ekonomickej samostatnosti rodín.
E-mail: rodina@pobox.sk  
Tel./Fax: 02/5477 4543
Kontakt: LENCZOVÁ Terézia, Ing., CSc., predsedníčka

Slovenská únia pre mier a ľudské práva
Anglický názov: Slovak Union for Peace and Human Rights
Adresa: Pražská 11, 816 36 Bratislava
Charakter činnosti:
Ochrana mieru, práv a slobôd občana, charitatívna činnosť.
Tel.: 07/5249 7461,
Fax: 07/5249 7461
Kontakt: POŠTOVÁ Katarína, PhDr.

Spoločnosť liberálnych žien
Anglický názov: Society of Liberal Women
Adresa: Gabčíkova 10, 841 05 Bratislava
Charakter činnosti:
Presadzovanie rovnoprávneho postavenia žien v spoločenskom a politickom živote, hlavne prostredníctvom školení, publikačnej činnosti, stretnutia v regiónoch. Rozvoj občianskej spoločnosti, transformácie spoločenského a politického života na Slovensku s aktivitami podporujúcimi rovnoprávne postavenie žien a ich zapojenie sa do spoločenského života. Vytváranie odborných klubov a regionálnych klubov v krajoch.
E-mail: amconsulting@amconsulting.sk  
Tel.: 0903 727 632, 0907 721 847, 02/6593 8179
Kontakt: VRÁBLOVÁ Mária, RNDr., DRAXLEROVÁ Ľudmila, MAKOVINSKÁ Adela

Spoločnosť pre uplatňovanie žien vo vede a technike na Slovensku
Anglický názov: Society for Asserting of Women in Science and Technology in Slovakia
Adresa: Bernolákova 13, 010 01 Žilina 1
Charakter činnosti:
Presadzovanie dosiahnutia úzkej spolupráce s inými mimovládnymi organizáciami pri riešení problémov obhajovania práv žien a to nasledujúcimi aktivitami: realizácia odborných prednášok, prísun vedecko-technických, sociálnych a právnych informácií, starostlivosť o rozširovanie žien z radov mladej inteligencie, garantovanie stretnutí žien.
Tel.: 02/5557 2955, 041/724 8620,
Fax: 02/5557 2991, 041/568 8532
Kontakt: IVANČEKOVÁ Hedviga, Ing., predsedníčka, BEHÚLOVÁ Anna, Ing.

Spoločnosť žien sociálnej demokracie
Anglický názov: Association for Women of Social Democracy
Adresa: Starhradská 14, 851 05 Bratislava 5
Charakter činnosti:
Presadzovanie a obhajovanie záujmov a požiadaviek rodín, žien a detí, riešenie ich problémov, presadzovanie účinnej pomoci rodičom, najmä matkám, deťom, dôchodcom, aj ľuďom so zdravotným postihnutím. Presadzovanie aktívneho zapájania žien do spoločenského a politického života.
Tel.: 02/6383 0918,
Fax: 02/6383 0918
Kontakt: CHUDÍKOVÁ Alena, JUDr., predsedníčka

Strieborné hlavy
Anglický názov: Silver Heads
Adresa: Dolná 7, 811 04 Bratislava
Charakter činnosti:
Vytváranie podmienok pre rozvoj záujmových činností žien v dôchodkovom veku, podpora drobného podnikania a rozvoja osobnosti.
Tel.: 02/5441 8647
Kontakt: RAJCHLOVÁ Elena, MUDr.

TOP centrum podnikateliek
Anglický názov: TOP Centre of Business Women
Adresa: Prešovská 39, 821 08 Bratislava
Charakter činnosti:
Zabezpečovanie zastúpenia žien podnikateliek vo verejnej sfére ako aj v organizáciách na medzinárodnej úrovni, obhajovanie práv žien podnikateliek a rodinných podnikov, pomoc ženám pri ich zapojení sa do podnikateľských aktivít a vytváraní podmienok pre ich aktívne pôsobenie, pomoc podnikateľkám nadväzovať kontakty na medzinárodnej úrovni.
E-mail: info@tcp.sk  
Tel.: 02/5556 0685,
Fax: 02/5557 1203
Kontakt: CHADIMOVÁ Elvíra, PhDr., KOTOVÁ Jana

Únia centier prevencie a pomoci - Dafné
Anglický názov: Union of Prevention and Assistance Centres - Dafné
Adresa: Zátočná 221, 013 13 Rajecké Teplice
Charakter činnosti:
Primárna, sekundárna a terciálna prevencia sociálno-psychologických javov (všetky druhy drogových závislostí, delikvencia, prostitúcia, poruchy funkcií rodiny, rozvody, suicidalita) a pandémie HIV/AIDS, poskytovanie pomoci všetkým, ktorí ju potrebujú.
E-mail: alabama@psgnetza.sk  
Tel.: 041/493 750, 764 2592,
Fax: 041/764 5292 - 3
Kontakt: PAUKO Martin, manažér

Únia žien – miestna organizácia
Anglický názov: Union of Women – local organisation
Adresa: Prílepy 35, 953 05 Zlaté Mopravce
Charakter činnosti:
Organizovanie kultúrnych aktivít, podpora rozvoja sociálnych služieb a iných aktivít pre ženy a rodiny
Tel.: 037/86 201
Kontakt: MICHALKO-KUDREJOVÁ Annaň

Únia žien Slovenska
Anglický názov: Union of Women in Slovakia
Adresa: Štefánikova 4, 817 60 Bratislava 15
Charakter činnosti:
Presadzovanie oprávnených požiadaviek žien, zastávanie sa možnosti ich materského, pracovného a občianskeho uplatnenia a vytváranie priestoru pre ich realizáciu. Združovanie žien nezávisle na politickej, náboženskej a národnostnej orientácii. Práca s okresnými a krajskými pobočkami.
Tel.: 02/5249 2208, 5249 1494, 5249 8410, 5249 8859,
Fax: 02/5249 8353
Kontakt: BELOHORSKÁ Irena, MUDr., predsedníčka

Vánok
Anglický názov: Breeze
Adresa: Martina Rázusa 30, 901 01 Malacky
Charakter činnosti:
Podporné skupiny a programy pre deti pre oblasť Záhoria, psychoprofylaxia, spolupráca na programoch so Záhorským centrom kultúry, spolupráca s Gynekologicko – pôrodným oddelením Nemocnice s poliklinikou v Malackách.
E-mail: vanok@host.sk , www.vanok.host.sk  
Tel.: 0905 116 333
Kontakt: BIELESZOVÁ Dušana, Mgr.

Včielka
Anglický názov: Honeybee
Adresa: Rozkvet 2078/ 166, 01701 Považská Bystrica
Charakter činnosti:
Relaxácia a vzdelávanie žien na materskej dovolenke, rozvíjanie vlastných záujmových aktivít z psychologickej, právnej, sociálnej a ekonomickej oblasti.
E-mail: mkvasnicova@sauer-danfoss.com  
Tel.: 042/430 1549
Kontakt: KVASNICOVÁ Miloslava, Ing., predsedníčka

VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
Anglický názov: VOKA – Rural organization for community activities
Adresa: Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
Charakter činnosti:
Metodická pomoc komunitného, ekonomického a sociálneho rozvoja vidieckych komunít; školenia, stretnutia a semináre v rámci programov: Projekt načúvania, Sieť vidieckych ženských líderiek, Projekt predaja a distribúcie remeselných výrobkov. Podpora malého podnikania na vidieku: Mikropôžičkový program. Konzultácie.
E-mail: voka@changenet.sk , voka@voka.sk  
Tel.: 048/415 1692, 048/415 1691,
Fax: 048/415 1693
Kontakt: MEČIAROVÁ Jana, Mgr., BERNÁTHOVÁ Ingrid

Záujmové združenie Rodina
Anglický názov: Unit of Interested People Family
Adresa: Letecká 28, 917 01 Trnava.
Charakter činnosti:
Prevádzkovanie Materského centra na Okružnej 20 v Trnave, práca s mamičkami na materskej dovolenke ako svojpomocné centrum.
E-mail: tmc@inmail.sk  
Tel: 033/500 0032
Kontakt: KRÁĽOVIČOVÁ Blažena, Ing.

Záujmové združenie žien ASPEKT
Anglický názov: ASPEKT- Interest Association of Women
Adresa: P.O. Box 122, Mýtna 38, 811 07 Bratislava 1
Charakter činnosti:
Podpora a vydávanie feministického a kultúrneho časopisu ASPEKT a jeho knižnej edície. Scitlivovanie spoločnosti na rodovo špecifickú problematiku. Podpora vzdelávania žien prostredníctvom verejnej knižnice, konzultácií, seminárov, prednášok a iných podujatí.
E-mail: aspekt@aspekt.sk  , www.aspekt.sk  
Tel.: 02/5262 4621 - 3,
Fax: 02/5262 4621
Kontakt: JURÁŇOVÁ Jana

Záujmové združenie žien FENESTRA
Anglický názov: Fenstra Interest Association of Women
Adresa: P.O. Box F 12, Tomášikova 19, 042 92 Košice
Charakter činnosti:
Pracuje v oblasti násilia voči ženám, od roku 1999 prevádzkuje ako svoju hlavnú činnosť Krízové centrum Fenestra, ktoré poskytuje služby obetiam násilia páchaného na ženách. Klientkam ponúka telefonické krízové poradenstvo: poradenské rozhovory, právnu a advokátsku pomoc a zastupovanie, psychologickú pomoc, osobnú asistenciu, účasť na podporných skupinách a ubytovanie v špecializovanom zariadení s utajenou adresou.
E-mail: monika@fenestra.sk  www.stopnasiliu.sk  
Tel.: 055/625 6237, 0905 204 414,
Fax: 055/600 0253
Kontakt: GROCHOVÁ Monika, Mgr., predsedníčka

Združenie na podporu mladých rodín
Anglický názov: Civic Association for the Support of Young Families
Adresa: Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava 1
Charakter činnosti:
Podpora aktívnych mladých rodín: príspevkami na rozvoj malého a stredného podnikania, na rozvoj nedostatkových služieb, výskumnej a publikačnej činnosti, podpora odborných seminárov a iných podujatí, všetko s orientáciou na mladé rodiny.
E-mail: porubanova@bicfs.sk  
Tel.: 02/6280 1867,
Fax: 02/6280 1867
Kontakt: PORUBÄNOVÁ Sylvia, PhDr., výkonná riaditeľka

Združenie príslušníčok policajného zboru SR
Anglický názov: Association of female Police Corps
Adresa: Prezídium policajného zboru, Vajnorská 25, 812 72 Bratislava
Charakter činnosti:
Podpora a aktivity v prospech žien – príslušníčok policajného zboru.
E-mail: bujnakov@minv.sk  
Tel.: 0910 2130, 0905 932 550,
Fax: 0961 021309
Kontakt: BUJŇÁKOVÁ Marta

Združenie Ženy vidieka
Anglický názov: Rural Women Association
Adresa: Dukelská 25, 900 01 Modra
Charakter činnosti:
Podpora podnikateľských aktivít na vidieku, hlavne podpora žien-podnikateliek.
E-mail: vinifera@nextra.sk  
Tel.: 0905 461 468, 033/6470 130
Kontakt: ŠIMEČKOVÁ A.

Združenie žien SDKÚ
Anglický názov: Association of Women SDKÚ
Adresa: Letná 42, 040 01 Košice
Charakter činnosti:
Vzájomná výmena skúseností žien v rôznych oblastiach spoločenského života, spoločný postup pri riešení problémov žien a ich vyššieho zastúpenia vo verejnom a politickom živote prostredníctvom návrhov zákonov a posilňovanie ženskej solidarity.
E-mail: zzsdku@post.sk www.sdkuonline.sk
Tel./Fax: 055/622 6184, 0905 272 786
Kontakt: TKÁČOVÁ Jarmila, predsedníčka

Združenie žien Slovenska
Anglický názov: Women´s Association of Slovakia
Adresa: Gunduličova 12, 811 05 Bratislava 1
Charakter činnosti:
Obhajovanie rovnoprávneho postavenia žien v rodinnom, politickom, ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote.
E-mail: vpetras@fris.sk  
Tel.: 02/5443 3729, 0903 029 388
Fax: 02/5443 5574,
Kontakt: PETRÁŠOVÁ Viera, Ing., predsedníčka

Združenie žien v Armáde SR
Anglický názov: Association of Women in the Army of SR
Adresa: Slatinská 11, 822 02 Bratislava
Charakter činnosti:
Podpora všeobecných, záujmovo-stavovských záujmov žien v armáde a pomoc pri ochrane základných práv a slobôd.
E-mail: sloakmiladies@post.sk , www.slovakmiladies.sk  
Tel.: 0905/251 587
Kontakt: ŠTEVAŇÁKOVÁ Alexandra, predsedníčka

Združenie Ester
Anglický názov: Assocation Ester
Adresa: TR. SNP 55, 040 11 Košice
Charakter činnosti:
Hlavným cieľom organizácie je vytvoriť priestor vhodnými metódami a formami na spoznanie židovskej kultúry, histórie a tradícií. Snažiť sa spoluvytvárať s majoritou a inými, národnostnými menšinami spoločnosť tolerantnú, bez prejavov rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie. Pomáhať ženám a mladým udržiavať judaizmus. Uskutočňovať kultúrne a výchovno-vzdelávacie aktivity v spolupráci s rôznymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami, médiami.
E-mail: marta@ke.telecom.sk , www.ester.host.sk  
Tel.: 055/7287051, 0905 508 579,
Fax: 055/7287053
Kontaktná osoba: Marta Győriová

Združenie žien v podnikaní
Anglický názov: Association of Women in Business
Adresa: Laurinská 2, 811 01 Bratislava
Charakter činnosti:
Podporovanie aktivít na rozvoj vidieckych sídiel a tvorbu zamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska s dôrazom na malé podnikanie žien a rodinné podnikanie.
E-mail: office@zzvp.sk  
Tel.: 02/5464 8911,
Fax: 02/5464 8912
Kontakt: BZDÚŠEKOVÁ Daniela, PaedDr., predsedníčka

Zonta klub Bratislava, Slovensko
Anglický názov: Zonta Club Bratislava Slovakia
Adresa: Hotel Devín, Riečna 2, 811 01 Bratislava
Charakter činnosti:
Združovanie žien profesionálok za účelom zlepšenia postavenia žien v spoločnosti. Zonta klub patrí do celosvetovej siete Zonta International.
E-mail: vito-ivica@stonline.sk  
Tel.: 0903 168 873
Kontakt: KROŠLÁKOVÁ Ivica, akad. maliarka, predsedníčka

Žena tretieho tisícročia
Anglický názov: Women of the Third Milenium
Adresa: Šafárikova 26, 075 01 Trebišov
Charakter činnosti:
Podpora vstupu žien do verejného života, podnikania, aktivít v záujme vytvárania samostatného prístupu žien k riešeniu ich problémov a aktivity v záujme rozvoja regiónu.
E-mail: haburast@stonline.sk
Tel.: 056/668 2970,
Fax: 056/668 2971
Kontakt: HABUROVÁ Magdaléna, MANOJLOVIČOVÁ Anna

Ženský parlament
Anglický názov: Women´s Parliament
Adresa: SZVD, Mliekarenská 10, 821 92 Bratislava
Charakter činnosti:
Podpora spoločných aktivít žien v záujme ich vyššieho uplatnenia sa v spoločnosti, pripomienkovanie legislatívnych a iných dôležitých dokumentov, dotýkajúcich sa riešenia problematiky žien a rovnosti príležitostí žien a mužov prostredníctvom parlamentných štruktúr.
E-mail: mrepanova@szvd.sk  
Tel./Fax: 02/534 2369
Kontakt: REPÁŇOVÁ Mária, PhDr., predsedníčka

Ženský spolok Karolin Drexlerovej
Anglický názov:
Adresa: ul. Kpt. Nálepku 4, 974 01 Banská Bystrica
Charakter činnosti:
Posilnenie účasti žien na aktivitách, ktoré zlepšujú kvalitu ich života a postavenia v rodine ako aj vo verejnom sektore – vo verejnej správe, záujmových organizáciách, v ekonomike, politike na lokálnej i národnej úrovni. Výhľadovým cieľom je postupné pôsobenie na zmenu a utváranie hodnotového rebríčka spoločnosti so zameraním na trvalejšie hodnoty humánnej podstaty.
Tel.: 088/4135 408
Kontakt: HUDÁKOVÁ Tatiana, Ing.

Ženy Kysúc, n. f.
Anglický názov: Women of Kysuce, N. F.
Adresa: ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Charakter činnosti:
Pomoc ženám a ich rodinám pri riešení zdravotných ťažkostí, podpora schopných žien pri štúdiu, potravinová pomoc pre nezamestnaných a trpiacich hladom, humanitná pomoc pri živelných pohromách, pre týrané deti, sledovanie dodržiavania všetkých práv žien a rodín v súlade s prijatými medzinárodnými dokumentmi.
E-mail: zeny_kysuc@nextra.sk  
Tel.: 041/433 4898, 0905 248 395
Kontakt: KRKOŠKOVÁ Jolana, prezidentka

ŽIVENA, spolok slovenských žien so sídlom v Martine
Anglický názov: ŽIVENA, Slovak Women Association in Martin
Adresa: Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin
Charakter činnosti:
Prispievanie k národnému, duchovnému a hmotnému zveľaďovaniu Slovenska, zlepšenie postavenia žien a rodín v spoločnosti.
Tel.: 043/413 2642, 0905 733 419, 0905 733 420,
Fax: 043/428 6308,
Kontakt: BREIROVÁ Zora, Ing., KUBINCOVÁ VieraMedzinárodné organizácie zaoberajúce sa aj problematikou žien a problematikou rovnosti príležitostí žien a mužov – zastúpenie v SR

Tlačiť

Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave
Council of Europe Information Office in Bratislava
Riaditeľ: Viliam Figush
Adresa: Klariská 5, P.O. Box 217, 810 00 Bratislava
Charakteristika činnosti:
Poslaním Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave je rozširovať informácie o činnosti a programoch Rady Európy. Kancelária sprístupňuje verejnosti knižnicu Rady Európy, publikuje hlavné dokumenty RE v slovenskom jazyku, organizuje prednášky a semináre o Rade Európy pre širšiu verejnosť a podieľa sa na príprave akcií Rady Európy na Slovensku.
Tel.: 544 357 52,
Fax: 544 356 72
E-mail: centrum@radaeuropy.sk, www.radaeuropy.sk

Medzinárodná organizácia pre migráciu
International Organization for Migration - IOM
Vedúca kancelárie: Daniela Stábová
Adresa: Pribinova 25, P.O. Box 54, 810 11 Bratislava
Charakteristika činnosti:
Podpora migrujúcich ľudí v prípade potreby aktívnej asistencie, čo predstavuje prípravu podmienok pre organizovaný presun migrantov, zaoberanie sa organizovaným presunom utečencov, vyhnancov a ďalších jednotlivcov s potrebou medzinárodných migračných služieb, pomoc pri riešení medzinárodných migračných problémov.
Tel.: 5063 3314, 5063 3320,
Fax: 5063 3314
E-mail: bratislava@iom.int, www.iom.int, www.iom.sk

Rozvojový program OSN
United Nations Development Programme - UNDP
Regionálny úrad pre Európu a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu
Riaditeľ: Ben Slay
Adresa: Grösslingova 35, 811 09 Bratislava
Charakteristika činnosti:
Podpora transformačných zmien v záujme podpory a posilnenia ľudí, organizácií a vlád pre vytváranie trvalo udržateľného ľudského rozvoja.
Tel.: 59337 111,
Fax: 59337450
E-mail: registry.sk@undp.org , www.undp.org.

Rozvojový fond OSN pre ženy
United Nations Development Fund for Women - UNIFEM
Regionálny úrad pre Európu a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu
Riaditeľka: Osnat Lubrani
Adresa: Grösslingova 35, 811 09 Bratislava
Charakteristika činnosti:
Poskytuje finančnú a technickú pomoc na inovovanie programov a stratégií, ktoré podporujú ženské ľudské práva, ich účasť v politike a ekonomickú bezpečnosť. V rámci systému OSN UNIFEM podporuje rodovú rovnosť a stimuluje snahy, aby sa záležitosti a problematika žien stali súčasťou národných, regionálnych a globálnych agend a poskytuje technické expertízy o rodovom mainstreamingu a stratégiách na posilnenie žien.
Tel.: 5933 7324,
Fax:5933 7171
E-mail: unifem.sk@undp.org

Detský fond OSN - UNICEF Slovenský výbor pre UNICEF
Výkonný riaditeľ: Ing. Miroslav Kaňa
Adresa: Grösslingova 6, P.O.Box 52, 810 00 Bratislava
Charakteristika činnosti:
SV pre UNICEF bol založený bol založený na podporu a realizáciu cieľov a aktivít Detského fondu OSN na Slovensku. Podieľa sa na uskutočňovaní programov a cieľov stanovených OSN v oblasti ochrany a presadzovania záujmov a práv dieťaťa, jeho kultúrnych, zdravotných potrieb a starostlivosti o vzdelávanie a rodinu.
Tel.: 5296 5082,
Fax: 5296 5084
E-mail: natcom@unicef.sk, www.unicef.sk

Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru
United Nations Educational, Scientific and Cultural Oprganization - UNESCO Slovenská komisia pre UNESCO
Adresa: MZV SR, Hlboká 2, 833 06 Bratislava Predseda: Prof. Ľudovít Molnár Generálny sekretár: Miroslav Musil
Charakter činnosti: Organizácia a zabezpečovanie aktivít UNESCO v SR.
Tel.: 5978 3514,
Fax: 5978 3516
E-mail: miroslav_musil@foriegn.gov.sk

Stredisko UNESCO
Vedúca strediska: Anna Polievková
Adresa: Univerzitná knižnica, Michalská 1, 814 17 Bratislava
Charakteristika činnosti:
Poskytovanie informácií o programoch a projektoch UNESCO a v študovni sprístupňovanie publikácií UNESCO a iných organizácií systému OSN. Tel./
Fax: 5443 4958
E-mail: unesco@ulib.sk

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, Zastupiteľský úrad na Slovensku
United Nations High Commissioner for Refugees, (UNHCR), Branch Office in Slovakia
Adresa: Štúrova ul. 6, 811 02 Bratislava
Charakteristika činnosti:
Medzinárodná ochrana a pomoc utečencom a žiadateľom o azyl (s osobitným zreteľom na ženy) v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, príprava a realizácia projektov a programov pomoci ženám utečenkyniam ( právne, sociálne a psychologické poradenstvo, ap., integračne programy pre ženy utečenkyne).
Tel.: 02/52927875, 52927876, 0905 635216,
Fax: 02/ 52927871
E-mail: cierna@unhcr.ch, svkbr@unhcr.ch (sekretariát)
Kontakt: PhDr. Mária Čierna, hovorkyňa UNHCR a koordinátorka starostlivosti o ženy utečenkyne
Inštitúcie, zaoberajúce sa problematikou žien a problematikou rovnosti príležitostí žien a mužov v SR

Tlačiť

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR Odbor rovnosti príležitostí
Equal Opportunities Department
Adresa: Špitálska 4, 816 43 Bratislava
Tel.: 02/ 5975 1420,
Fax: 02/52921271

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien Parliamentary
Council for Human Rights, Nationalities and Status of Women
Predseda: László Nagy
Adresa: NR SR, Mudroňova 1, 812 80 Bratislava
Kontakt cez tajomníčku Výboru NR SR pre ĽPNPŽ Eleonóru Šándor
Tel.: 02/5934 1698, 699,
Fax: 02/5443 0681
E-mail: sandeleo@nrsr.sk

Výbor žien pri Konfederácii odborových zväzov SR
Committee on Women by TradeUnion
Predsedníčka: Bc. Daniela Žuffová,
Adresa: KOZ SR, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava
Charakteristika činnosti: Presadzovanie záujmov oprávnených požiadaviek a potrieb žien – odborárok, ktorými Výbor prispieva k celkovému zlepšeniu postavenia žien a ich rovnoprávnych možností.
Tel.: 02/5024 0306, 5024 0305, 0905 618 593
E-mail: soztok@netax.skMedzinárodné a medzivládne organizácie vo vzťahu k problematike žien

Tlačiť

RADA EURÓPY

Riadiaci výbor pre rovnoprávnosť žien a mužov
Steering Committee on Equality between Women and Men (CDEG)
Predsedníčka: Flora Houwelingen
Tajomníčka CDEG: Olof Olafsdottir
Adresa: Directorate General of Human Rights- DG II, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France
Charakteristika činnosti: Riadiaci výbor je medzivládnym orgánom, ktorý je zodpovedný za definovanie, stimulovanie a vedenie aktivít Rady Európy v záujme podporovať rovnoprávnosť žien a mužov. Je priamo podriadený Výboru ministrov, od ktorého preberá inštrukcie a ktorému adresuje svoje správy a návrhy. Členmi výboru sú reprezentanti jednotlivých členských krajín RE, určení vládami svojich krajín.
Tel.: +(33) 388412339,
Fax: +(33)390214918
E-mail: olof.olafsdottir@coe.int  , www.coe.int  

Výbor pre rovnosť príležitostí žien a mužov Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
Committee on Equal Opportunities for Women and Men by Parliamentary Assembly of Council of Europe
Predsedníčka: Lydie Err
Tajomníčka: Agnes Nollinger
Adresa: Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France
Charakteristika činnosti: Poradný orgán Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v oblasti rovnosti príležitostí žien a mužov.
Tel.: +(33) 388412288
E-mail: agnes.nollinger@coe.int , www.coe.int

EURÓPSKA ÚNIA

Európska Komisia European Commission Generálne riaditeľstvo pre zamestnávanie a sociálne veci, Jednotka pre rovnoprávnosť žien a mužov
Directorate General for Employment and Social Affairs, Unit for Equality for women and men
Adresa: Rue de la Loi 200, B-1049, Brussels, Belgicko
Adresa úradu: Rue Joseph II,37, 1-20
Riaditeľka: Marie C. Donnelly
Tel.: +32(0)22960332,
Fax:+32(0)2299 8083

Organizácia spojených národov
Komisia pre postavenie žien Commission for Status of Women (CSW)
Predseda 46. a 47 rokovania komisie: Othman Jerandi (Tunisko)
Charakteristika činnosti: Podporuje zlepšenie postavenia žien vo svete a dosahovanie ich rovnoprávnosti s mužmi prostredníctvom rokovaní komisie a organizovaním Svetových konferencií o ženách a ďalšími aktivitami celosvetového významu.
Kontakt: prostredníctvom DAW, ktorá zabezpečuje úlohy sekretariátu komisie

Divízia OSN pre pozdvihnutie žien
UN Division for Advancement of Women (DAW)
Riaditeľka: Carolyn Hannah
Adresa: 2 UN Plaza, DC2-12Floor, New York, NY 10017, USA
Charakteristika činnosti: Podporuje zlepšenie postavenia žien vo svete a dosahovanie ich rovnoprávnosti s mužmi. Podporuje účasť žien ako rovnoprávnych partnerov vo všetkých aspektoch ľudského snaženia. Podporuje ženy ako rovnoprávnych účastníkov a užívateľov trvalo udržateľného rozvoja, mieru a bezpečnosti, správy a ľudských práv. Snaží sa o stimulovanie rozšírenia rodového pohľadu do všetkých oblastí života.
Fax: +1-212-963-3463
E-mail: daw@un.org , www.un.org/womenwatch/daw/  

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien
Committee on Elimination of Discrimation
Predsedníčka: Dubravka Šimonovič
Adresa: Committee on the Elimination of Discrimination against Women, United Nations Secretariat 2 United Nations Plaza. DC-2/12th Floor. New York, NY 10017. United States of America
Charakteristika činnosti: Výboru sa predkladá a Výbor posudzuje vyhodnotenie implementácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, zasiela jednotlivým hodnoteným krajinám pripomienky, ktorých plnenie krajina hodnotí v nasledujúcej správe

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) -centrála
304 East 45 Street, 15 th Floor New York NY 10017, United States
telephone: +1-212/9066400
Fax: +1-212/906 6705
E-mail: unifem@undp.org  
website: www.unifem.undp.org 

United Nations International Research and Training Institute
for the Advancement of Women (INSTRAW) Calle César Nicolás Penson 102-A Santo Domingo, Dominican Republic telephone +1-809/685 2111
Fax: +1-809/685 2117
E-mail: instraw.hq.sd@codetel.net.do  
website: www.un.org/instraw

INSTRAW´s Gender Awareness Information and Networking System
www.un-instraw-gains.org

UN website on women´s issues
www.un.org/womenwatch

Center for Women´s Global Leadership (CWGL)
Douglass College Rutgers, The State University of New Jersey 160 Ryders Lane New Brunswick NJ 08901-8555, United States
telephone: +1-732/932 1180
e-mai: cwgl@igc.org  
website: www.cwgl.rutgers.edu

Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations (CONGO)

website: www.confrenceofngos.org
IN GENEVA
Palais des Nations, Room Boc.93 CH-1211 Geneva 10, Switzerland
telephone: +41-22/917 1881
Fax: +41-22/917 0373
E-mail: congongo@iprolink.ch  
IN NEW YORK
Church Centre 777 United Nations Plaza, 8 th Floor New York NY 10017, United States
telephone: +1-212/986 8557
Fax: +1-212/986 0821
E-mail: congongo@aol.com  

Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)
Care of University of South Pacific Box 1168 Suva, Fiji
E-mail: dawn@is.com.fj  

Europen Womenś Lobby
18 Rue Hydraulique B-1210 Brussels, Belgium
telephone: +32-2/217 9020
Fax: +32-2/219 8451
E-mail: ewl@womenlobby.org  
website: www.womenlobby.org

Flora Tristan Women´s Centre
Parque Hernan Velarde 42, Santa Beatriz Lima 1, Peru
telephone: +51-1/433 0694
Fax: +51-1/433 9500
E-mail: postmast@flora.org.pe  

International Women´s Health Coalition (IWHC)
24 East 21 st Street New York NY 10010, United States
telephone: +1-212/979 8500
Fax: +1-212/979 9009
E-mail: info@iwhc.org  
website: www.iwhc.org

International Women´s Rights Action Watch (IWRAW)
Hubert Humphrey Institute of Public Affairs University of Minnesota 301-19 th Avenue South Mineapolis MN 55455, United States
telephone: +1-612/625 5093
Fax: +1-612/624 0068
E-mail: iwraw@hhh.umn.edu  
website: www.igc.org/iwraw

International Women´s Tribune Centre (IWTC)
777 United Nations Plaza New York NY 10017 United States
telephone: +1-212/687 8633
Fax: +1-212/661 2704
E-mail: iwtc@iwtc.org  
website: www.iwtc.org

ISIS Internacional-Santiago
Casilla 2067 Correo Central Santiago, Chile
telephone: + 56-2/633 4582 or 638 2219
Fax: +56-2/638 3142
E-mail: isis@reuna.cl  

ISIS International
PO Box 1837 Quezon City Main, Philipines telephone +63-2/435 3405 or 435 3408
Fax: +63-2/924 1065
E-mail: webms@isiswomen.org  
website: www.isiswomen.org  

ISIS -Women´s International Cross-Cultural Exchange (WICCE)
PO Box 4934 Kampala, Uganda
telephone: +256-41/266007 or 266008
Fax: +256-41/268676
E-mail: isis@starcom.co.ug  

KARAT Coalition
ul.Franciszkanska 18/20 00-205 Warsaw Poland
E-mail: karat@waw.pdi.net  
website: www.friends-partners.org/ccsi/eeurope/poland/karat.htm

Latin American and Caribbean Committee for the Defence of Women´s Rights (CLADEM)
Jr.Estados Unidos 1295, Jesus Maria Lima 11, Peru
telephone: +51-1/463 9237
Fax: +51-1/463 5898
E-mail: cladem@chavin.rcp.net.pe  
website: www.derechos.org/cladem

South East Asia Watch
c/o President´s Office, Mirian College Katipunan Road, Diliman Quezon City, Philippines
telephone: +63-2/924 6769
Fax: +63-2/426 0169
E-mail: licuanan@mc.edu.ph  

Women´s Environment and Development Organization (WEDO)
355 Lexington Avenue, 3rd Floor New York NY 10017-6603, United States telephone +1-212/973 0325
Fax: +1-212/973 0335
E-mail: wedo@igc.apc.org  
website: www.wedo.org

Women in Development Europe (WIDE)
Rue du Commerce 70 B-1040 Brussels, Belgium telephone +32-2/545 9070
Fax: +32-2/512 7342
E-mail: wide@gn.apc.org  
website: www.eurosur.org/wide 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i