Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Sexuálna výchova

Tlačiť
(Sexual education)

Príprava detí a mladých ľudí tak, aby boli schopní pristupovať aj v sexuálnej oblasti k svojmu životu zodpovedne. Ideálne je, ak sa tejto výchovy zhostia rodičia dieťaťa, ale školská sexuálna výchova je potrebným doplnkom ich pôsobenia. Obsahom sexuálnej výchovy sú totiž témy, o ktorých nemusia byť rodičia dostatočne informovaní (ako ľudskoprávne aspekty sexuálneho života, zdravotné aspekty sexuality, legislatíva a pod.).

Školský predmet sexuálna výchova je zameraný na komplexnú prípravu detí a mladých ľudí na vstup do dospelosti. Poskytuje široký rozsah informácií, prispieva k sebapoznaniu a sebahodnoteniu človeka, umožňuje otvorený prístup k vlastnému telu a k vzťahom s inými.
Sexuálna výchova predstavuje jedinú zmysluplnú prevenciu takých závažných negatívnych spoločenských javov, ako je sebapoškodzujúce správanie, násilie v intímnych vzťahoch, sexualizované násilie, interrupcie, neželané tehotenstvo, rozvodovosť, sexuálne prenosné ochorenia a i. Pravdivé informácie a schopnosť samostatného kritického myslenia umožňujú mladým ľuďom správať sa vo vzťahoch zodpovednejšie a poskytnú im možnosť chrániť sa pred negatívnym tlakom zo strany rovesníkov, médií a pod.
Sexuálna výchova sa u nás nevyučuje ako samostatný predmet, ale je integrovaná do viacerých predmetov (občianska výchova, náuka o spoločnosti, etika, náboženská výchova, biológia; významnú úlohu zohráva aj práca triednych učiteľov a učiteliek v tejto oblasti). Kvalita sexuálnej výchovy je nedostatočná, školský systém na Slovensku ešte vždy kladie väčší dôraz na vzdelávanie než na výchovu. Existujúce učebnice sexuálnej výchovy zväčša fixujú rodové stereotypy, opakujú prekonané mýty o mužskej a ženskej sexualite, dokonca obsahujú mnohé diskriminujúce tvrdenia. Sú v rozpore s princípmi rodovo citlivej výchovy, čím priamo porušujú medzinárodné záväzky SR (pozri medzinárodné dokumenty).
MB


Zdroje:
Bosá, M.: Muži a ženy podľa učebníc. Interný materiál o. z. Eset 2001.
Rozinajová, H.: Základy rodinnej výchovy. 1992, s. 54.
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. 62/1987 Zb. čl. 5 a 10.
Rezolúcia Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach (2001/2128).


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i