Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Politika ústretová k rodine

Tlačiť
(Family-friendly policies)

Opatrenia, ktoré umožňujú rodičom zosúlaďovať zamestnanie so starostlivosťou o deti alebo o iné závislé osoby (napr. o starších či chorých).Politika ústretová k rodine zahŕňa rôzne typy opatrení – od rôznych podporných programov pre jednotlivé udalosti, ako je materskáotcovská alebo rodičovská dovolenka, voľno pre adoptívnych rodičov, pracovné voľno z dôvodu starostlivosti alebo nepredvídanej udalosti, cez finančnú podporu a poradenstvo až po priamu materiálnu podporu. Rozširuje sa tiež zavádzanie rôznych foriem flexibilného pracovného času a organizácie práce. Chápanie zamestnávateľskej praxe „ústretovej k rodine“ tvorí cestu k širšej koncepcii zosúladenia pracovného, rodinného a súkromného života. Pokúša sa o to, aby všetkým zamestnancom, mužom i ženám, umožnila zladiť prácu s ďalšími záväzkami.

Na Slovensku sa ako jeden z pokusov posilniť implementáciu politiky ústretovej k rodine uskutočňuje od roku 2000 súťaž zamestnávateľov, v ktorých sa posudzujú ich opatrenia na zosúlaďovanie pracovného, rodinného a súkromného života. Má stimulovať organizácie súkromného a verejného sektora k tomu, aby zosúlaďovaniu venovali zvýšenú pozornosť. K základným cieľom projektu patrí motivácia zamestnávateľov k vytváraniu takých podmienok, ktoré sú citlivé k rodinným povinnostiam zamestnancov a zamestnankýň, ako aj verejne oceniť tých zamestnávateľov, ktorí venujú systematickú pozornosť zosúladeniu pracovného, rodinného a súkromného života a vytváraniu rovnosti príležitostí žien a mužov. 

JF, ĽKZdroje:

Alcock, Pete – Erskine, Angus – May, Margaret (ed.): The Blackwell dictionary of social policy. Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2002, s. 84–85.

Kvapilová, Erika – Porubänová, Silvia (ed.): Nerovné cesty k rovnosti. Pohľady na ľudské a občianske práva žien na Slovensku. MSŠR, Bratislava 2001.

Výročné správy o priebehu Sociálneho auditu „Rodina a práca“. MPSVR SR, Bratislava 2001 až 2003. 

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Dostupné na: http://www.gender.gov.sk/aktivity/zamestnavatel-ustretovy-k-rodine-a-rodovej-rovnosti/Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i