Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodové štúdiá

Tlačiť
(Gender studies)

Interdisciplinárne vedecko-výskumné štúdiá skúmajúce význam rodu v kultúre, spoločnosti a vede.Rodové štúdiá integrujú perspektívy rodu do rozličných sociálnych, humanitných aj prírodovedných disciplín so zámerom ich obohatenia o také témy, prístupy, výsledky, ktoré budú prispievať k dosahovaniu rodovej rovnosti. Vychádzajú pritom z metodologických prístupov vypracovaných vo feministických teóriách. Ako smer akademického štúdia, etablovaný v krajinách západnej Európy a USA, využívajú svoje interdisciplinárne postavenie, ktoré v mnohom čerpá z tradície ženských štúdií ustanovovaných v 70. a 80. rokoch 20. storočia na severoamerických univerzitách. Zameriavajú sa predovšetkým na kultivovanie kritického sociálneho myslenia z rodového pohľadu.

Príbuznými výskumnými a študijnými programami rodových štúdií sú queer štúdiá (štúdiá zaoberajúce sa neheterosexuálnou sexualitou v rôznych sociálnych kontextoch) a štúdiá sociálnej spravodlivosti (zaoberajúce sa viacnásobnými pretínajúcimi sa sociálnymi nerovnosťami a úsilím o ich odstránenie).

Rodové štúdiá v súčasnosti existujú na mnohých významných univerzitách vo svete a významnou mierou prispievajú k posilňovaniu rodovej demokracie. V júni 2001 bolo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave založené Centrum rodových štúdií ako prvá inštitúcia tohto druhu na akademickej pôde v rámci Slovenskej republiky. Tento interdisciplinárny program nadväzuje na desaťročnú tradíciu podobne orientovaných pedagogických a výskumných aktivít, ktoré sa realizovali na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v spolupráci s odborníčkami a odborníkmi z iných disciplín. 

Ďalšie vysokoškolské vzdelávacie a výskumné pracoviská na Slovensku, ktoré ponúkajú kurzy z oblasti rodových štúdií, sú Pedagogická fakulta a Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. V akademickom roku 2013/2014 otvorila Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bakalárske štúdium v odbore rodové štúdiá a kultúra.

Študentky a študenti zo Slovenska sú aj absolventmi ďalších programov v okolitých krajinách – bakalárskeho štúdia rodových štúdií (genderová studia) na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, magisterského štúdia na Fakulte humanitných štúdií Karlovej univerzity v Prahe alebo magisterského štúdia na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti.

Absolventky a absolventi nachádzajú uplatnenie vo výskumných inštitúciách, v štátnej správe, v mimovládnych organizáciách alebo ako expertky a experti v oblasti politiky rodovej rovnosti.

ZK, ĽKZdroje:

Kiczková, Zuzana: Úvod do feministických štúdií. In: Aspekt 1/1998, Myslenie žien, s. 298 – 304.

Kiczková, Zuzana – Szapuová, Mariana (ed.): Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Univerzita Komenského, Bratislava 2011.

Wöhrer, Veronika: Feministický výskum a rodové štúdiá na Slovensku. In: Aspekt 1/2003-2004, Príbehy žien, s. 192 – 194. Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i