Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Heterosexizmus

Tlačiť
(Heterosexism)

Označuje systém presvedčení a spoločenských noriem, podľa ktorých jediným prijateľným sexuálnym vzťahom je vzťah muža a ženy. Akýkoľvek iný vzťah mimo heterosexuálneho rámca sa považuje za menejcenný, prípadne neprípustný. (Na označenie povyšovania heterosexuálnej formy vzťahov na normu sa používa aj pojem heteronormativita.)

Ako analogický pojem k pojmom sexizmus, rasizmus, antisemitizmus a pod. sa heterosexizmus považuje za formu sociálnej predpojatosti, ktorá je podporovaná a udržiavaná jednak na makroúrovni spoločenských inštitúcií (kultúrny heterosexizmus), ako aj na individuálnej úrovni postojov (psychický heterosexizmus). Heterosexizmus sa dá chápať ako jedna zložka širších a navzájom sa prelínajúcich ideológií sexuality a rodu. Na inštitucionálnej úrovni vyúsťuje do diskriminačných praktík (pozri diskriminácia na základe sexuálnej orientácie) v oblasti právneho systému, školstva, zdravotníctva, služieb, cirkví, médií a iných inštitúcií.


Zdroje:
Ondrisová, S. – Šípošová, M. – Červenková, I. – Jójárt, P. – Bianchi, G.: Neviditeľná menšina: Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. Nadácia Občan a demokracia, Bratislava 2002.
Sears, J. T. - Walter L. W. (ed.): Overcoming Heterosexism and Homophobia: Strategies that work. Columbia University Press, New York 1997.


Naposledy upravené:
streda 24. novembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i