Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie

Tlačiť
(Discrimination on the basis of sexual orientation)

Nerovný a poškodzujúci prístup k osobe či skupine na základe jej skutočnej alebo vnímanej odlišnosti od dominantnej heterosexuálnej (pozri heterosexizmus) normy.Antidiskriminačný zákon ju definuje ako nerovnaké zaobchádzanie z dôvodu sexuálnej orientácie. Dôležitá podmienka označenia nejakého konania ako diskriminačného je, aby diskriminujúci subjekt mal moc, právomoci, poskytoval služby, predával tovary alebo sa pohyboval v prostredí, kde sú ľudia na sebe závislí. Nie každý prejav intolerancie a neznášanlivosti je diskriminačným konaním. Stav či situácia, v ktorej sa politika alebo prax javia ako neutrálne vzhľadom na pohlavie, ale v konečnom dôsledku majú negatívny dopad na príslušníkov jedného pohlavia, na proporcionalitu ich príležitostí a privilégií.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=184">Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie má rôzne formy a podoby. Nehetorosexuálna orientácia býva dôvodom prepustenia zo zamestnania, neúspechu vo výberovom konaní do zamestnania, ústnych útokov, šikany, odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Z prieskumu z roku 2002 vyplýva, že na Slovensku 43 % gejov, lesieb, bisexuálok a bisexuálov zažilo obťažovanie z dôvodu svojej sexuálnej orientácie a až 15 % bolo obeťou minimálne jedného fyzického útoku. 85 % respondentov a respondentiek skrýva zo strachu pred obťažovaním, násilím alebo inými negatívnymi dôsledkami svoju sexuálnu orientáciu na verejnosti a až 60 % tají sexuálnu orientáciu pred aspoň jedným z rodičov (46 % ju tají pred oboma rodičmi). 

Podľa prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) z roku 2012, ktorého sa zo Slovenska zúčastnilo 1 000 respondentiek a respondentov, 57 % z nich povedalo, že sa cítili osobne diskriminovaní alebo obťažovaní z dôvodu sexuálnej orientácie počas roka, ktorý predchádzal prieskumu. Jeden z piatich respondentov, ktorí boli zamestnaní a/alebo si hľadali zamestnanie počas sledovaného obdobia, sa cítil byť v týchto situáciách diskriminovaný. Z respondentov, ktorí navštívili kaviareň, reštauráciu, bar alebo nočný klub sa 33 % cítilo byť osobne diskriminovaných na danom mieste v minulosti preto, že patrí medzi LGBT osoby. Osoby diskriminované na základe sexuálnej orientácie uviedli, že diskriminačné incidenty nenahlasovali, lebo neverili v to, že by sa dačo zmenilo, „lebo sa to deje stále“, lebo nechceli zverejniť svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, lebo mali obavy, že ich problém by sa nebral vážne, resp. nevedeli, na koho by sa mohli obrátiť atď.

Právo na nediskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie zakotvujú aj Jogjakartské princípy – súbor právnych princípov prijatých expertným panelom pre ľudské práva v roku 2006.

MŠ, ĽKZdroje:

Babicová, P.: Spoznaj svoje práva. Pre lesby, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí. Q-centrum, Bratislava 2013.

Diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie alebo ČO TO JE? Dostupné na: http://diskriminacia.sk/sexualna-orientacia/vysvetlenie-pojmov/

EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Results at a glance. FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna 2013.

Jogjakartské princípy. Úrad vlády SR, Bratislava 2011.

Ondrisová, Sylvia – Šípošová, Marianna – Červenková, Ivana – Jójárt, Paula – Bianchi, Gabriel: Neviditeľná menšina: Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. Nadácia Občan a demokracia, Bratislava 2002.

Šípošová, Marianna – Jójárt, Paula – Daučíková, Anna: Správa o diskriminácii lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok na Slovensku. Q archív / dokumentačné a informačné centrum, Bratislava 2002.

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i