Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Ženskosť a mužskosť

Tlačiť
(Femininity and masculinity)

Súbory sociálnych charakteristík, ktoré vypovedajú o tom, čo je to byť „ženou“ alebo „mužom“ v danom historickom a kultúrnom kontexte.Hoci historické a rôzne sociálne výskumy hovoria o rôznosti sociálnych skúseností žien a mužov, ktoré nepochádzajú výlučne z určenia ženských a mužských politických subjektov.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1<r=Ĺľ&vid=115">identít, predpoklad zásadnej odlišnosti mužov a žien štruktúruje naše interakcie i chápanie seba samých naďalej. Tento predpoklad býva často založený na esencializme, ktorý prezentuje mužskosť a ženskosť ako univerzálne a prirodzené vyjadrenia toho, čo je to byť mužom a ženou. Naproti tomu sociálny konštruktivizmus chápe ženskosť a mužskosť chápe ako vplyvné sociálne koncepty, ktoré sú vytvárané a podporované spoločenskými konvenciami a inštitucionalizovanými praktikami.

Idealizovaná mužskosť a ženskosť sa v binárnom vzťahu (t.j. vzťahu dvoch prvkov) definujú vo vzájomnej opozícii. Nielenže sú komplementárne, teda sa navzájom dopĺňajú, ale ich opozícia je asymetrická – ženskosť je podriadená mužskosti. Maskulínne charakteristiky – racionalita, aktivita, nezávislosť, asertivita, fyzická sila – stavajú mužov do mocensky nadradenej pozície voči údajne emotívnym, pasívnym, nesamostatným, fyzicky slabým ženám.

Keďže v západnej kultúre sa mužské stotožňovalo s univerzálnym, ľudským (pozri androcentrizmus), definícia mužskosti sa neproblematizovala. Feministický prístup skúma, ako sa mužskosť stotožňuje s mužským rodom, ktorý je potom „mierou všetkých ľudí“ (žien i mužov) a v dôsledku toho štruktúruje hlavné inštitúcie a vzťahy v moderných spoločnostiach (napr. verejná sféra – súkromná sféra, práca – voľný čas, výroba – spotreba atď.). Od 70. rokov 20. storočia sa k skúmaniu mužskosti feministkami pridávajú najmä v Spojených štátoch amerických mužské hnutie a mužské štúdiá.

Mužskosť sa nemusí vzťahovať výlučne k mužom a ženskosť zase k ženám: butch ženy (lesbické ženy s maskulínnymi charakteristikami) si privlastňujú mužskosť a drag queens (muži, ktorí svojím oblečením a správaním zosobňujú ženu) zase ženskosť (pozri queer).
ĽKZdroje:

Femininity/feminine. In: McDowell, L. – Sharp, J. P. (ed.): A feminist glossary of human geography. Arnold, Londýn – New York – Sydney – Auckland 1999, s. 86-87.
Kiczková, Z.: Príroda: vzor žena!? Aspekt, Bratislava 1998.
Masculinity/masculinities/masculinism. In: McDowell, L. – Sharp, J. P. (ed.): A feminist glossary of human geography. Arnold, Londýn – New York – Sydney – Auckland 1999, s. 159-162.
Mason-Grant, J.: Masculinity. In: Code, L. (ed.): Encyclopedia of feminist theories. Routledge, Londýn – New York 2000, s. 323-324.Naposledy upravené:
pondelok 26. februára 2018

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (3)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i