Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Individualizácia práv

Tlačiť
(Individualisation of rights)

Kladie dôraz na individuálny rozmer práv a na rovnosť občanov z hľadiska ich občianskych, politických, ekonomických a sociálnych práv.

O individualizácii práv (a povinností) sa zväčša hovorí v súvislosti s diskusiami o rodine a o postavení jej jednotlivých členov. Tak sa napríklad hovorí o individuálnom zdaňovaní, ktorého protikladom je zdaňovanie rodinného príjmu, alebo o tzv. rodinných dávkach (sem patria napríklad dávky, na ktoré vzniká nárok na základe testovania celkového príjmu domácnosti), ktorých opakom sú individualizované, univerzálne dávky, založené na princípe občianstva (napríklad univerzálne prídavky na deti).
O individualizácii práv sa hovorí aj v súvislosti s postavením žien, mužov a detí v rodine. Táto téma je ideologicky veľmi citlivá, pretože naráža na rôzne chápania rodiny, ktoré sa odvíjajú od náboženských a kultúrnych tradícií konkrétnej krajiny. Koncepcia patriarchálneho (pozri patriarchát) usporiadania rodiny preferuje istú hierarchiu práv a povinností členov rodiny, ktorá sa odráža v rodových rolách jednotlivých členov (otec - živiteľ rodiny, žena – matka, vychovávateľka detí a manželka, deti – poslúchajú príkazy rodičov a majú pomerne obmedzenú možnosť participácie na dôležitých rozhodnutiach v rámci rodiny), koncepcia individuálnych práv (a povinností) členov rodiny predpokladá prerozdelenie rolí v rodine, spoločné zdieľanie povinností, rešpektovanie práv dieťaťa, vrátane jeho (veku adekvátnej) participácie na fungovaní rodiny.
S individualizáciou práv členov rodiny súvisí otázka, nakoľko možno považovať rodinu za výlučne súkromnú sféru s obmedzenou možnosťou (štátu, verejnosti, súdov a pod.) zasahovať do nej zvonku. Istá “deprivatizácia” rodiny je nevyhnutná, aby sa mohli uplatniť práva dieťaťa, formulované v Dohovore o právach dieťa (1989), a aby sa eliminovali negatívne javy súvisiace s nerovnakou participáciou členov a členiek rodiny na moci, ako napríklad domáce násilie.
EK


Zdroje:
Dwyer, P.: Welfare Rights and Responsibilities. The Policy Press, 2000.

Naposledy upravené:
štvrtok 25. novembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i