Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Indikátor

Tlačiť
(Indicator)

Analytický nástroj na sledovanie pokroku (alebo zaostávania) v dosahovaní vytýčených cieľov; dosiahnutý stav sledovaného procesu. (Používa sa aj termín ukazovateľ.)Nástroj na meranie toho, čo sa v realite zmenilo v porovnaní s tým, čo bolo naplánované, a to v kvalitatívnom, kvantitatívnom i časovom vzťahu. V užšom zmysle označenie kvantitatívneho vyjadrenia úrovne určitej charakteristiky. V širšom zmysle označuje aj fakty, postoje, názory. Indikátory – ukazovatele teda môžu byť kvantitatívne aj kvalitatívne.

Okrem zavedených indikátorov (napr. miera zamestnanosti žien, rodový mzdový rozdiel, politická participácia na národnej úrovni) sa vyvíjajú indikátory nové (napr. indikátory pre oblasť rodovo podmieneného násilia, indikátory merajúce pokrok v dosahovaní cieľov Pekinskej akčnej platformy, kompozitné indikátory rodovej rovnosti v Európskej únii – Index rodovej rovnosti).

Súhrnné správy o stave rodovej rovnosti v Slovenskej republike vydávané odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR obsahujú tabuľku súhrnu indikátorov rodovej rovnosti s aktuálnymi hodnotami indikátorov.

JF, ĽK Zdroje:

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava 2014.

Zoznam štatistík a indikátorov o rodových záležitostiach. Pracovný materiál k workshopu o rodových štatistikách (nepublikované). MSŠR a KVPŽ, Bratislava 16. 11. 1999. Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i