Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Materstvo

Tlačiť
(Motherhood)

Telesná prax a sociálna aktivita, ktorá podstatne definuje život žien (bez ohľadu na dobu a prostredie i to, či matkami sú, alebo nie sú).

Bežné stotožňovanie identity žien s materstvom, ich reprodukčnou kapacitou, sa veľmi skoro stalo terčom feministickej kritiky. Idealizovaná predstava materskej lásky, „materského poslania“ (príp. materského pudu, ktorý materskú lásku podnecuje), je totiž súčasťou prežívajúcej meštianskej ideológie 19. storočia (pozri vzťah verejnej a súkromnej sféry).
Francúzska filozofka Simone de Beauvoir vo svojej kultovej práci Druhé pohlavie nabádala k odmytologizovaniu materskej roly a materského inštinktu a vyzývala ženy k tomu, aby neakceptovali rodovú deľbu práce ako prirodzenú skutočnosť. Hoci pohlavie predznamenáva určitý spôsob existencie, ženy by mali mať možnosť jej akceptácie alebo odmietnutia. Radikálne oddelenie identity žien od materstva zastávala v 70. rokoch 20. storočia americká feministka Shulamith Firestone, ktorá predpokladala, že reprodukčné technológie umožnia iný spôsob vývinu detí než vnútromaternicový, a tak prispejú k oslobodeniu žien.
Francúzska sociologička Elisabeth Badinter v knihe Materská láska skúma dejiny materského správania a argumentuje, že materský inštinkt je mýtus a materská láska ako cit nie je výsadou žien. Predimenzované zdôrazňovanie materskej a rodinnej roly ženy (pozri rodové roly) ako prirodzenej „danosti“ často slúži ako zámienka normatívnych nárokov na ženy, ako zdôvodnenie toho, čo ženy smú a čo nie.
Jednu z koncepcií, ktoré sa chcú vyvarovať esencializmu, teda stotožňovaniu materstva s plodením, vypracovala americká filozofka Sara Ruddick. Podľa nej stať sa matkou znamená vstúpiť do vzťahu k deťom, a to vykonávaním takých činností, ktoré reagujú na požiadavky zo strany detí - na ochranu, emocionálny a intelektuálny rozvoj a sociálne prijatie. Ani pôrod nie je dostatočný základ pre dobré zvládnutie materských úloh. Všetky matky možno v istom zmysle považovať za „adoptívne matky“, ak pod „adopciou“ rozumieme vstúpenie do takého vzťahu s dieťaťom, v ktorom matka preberá starostlivosť o dieťa.
Téma materstva je pre feministickú teóriu a prax zásadnou (pozri aj reprodukčné práva), preto ju možno považovať aj za barometer feministických názorov.
ZK, red.


Zdroje:
Aspekt 1/1994, Materstvo.
Badinter, E.: Materská láska. Aspekt, Bratislava 1998. Beauvoir, S.: Druhé pohlavie. Obzor, Bratislava 1968.
Burman, E.: Motherhood. In: Code, L. (ed.): Encyclopedia of feminist theories. Routledge, Londýn - New York 2000, s. 350-352.
Kiczková, Z.: O myslení matiek. In: Možnosť voľby. Aspekty práv a zodpovednosti. Aspekt, Bratislava 2001.


Naposledy upravené:
14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (1)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i