Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Pohlavie

Tlačiť
(Sex)

Biologická danosť človeka, čiže skutočnosť, či je z anatomického hľadiska ženou, alebo mužom.Základná kategorizácia ľudí na mužov a ženy preukazuje nápadné nadkultúrne zhody: rôzne kultúry rozdeľujú ľudí do dvoch skupín – na mužov a ženy. Z tohto dôvodu si myslíme, že pohlavie označuje znaky, ktoré sú nám dané od prírody. Napriek všetkým zhodám však nájdeme zaujímavú kultúrnu variabilitu v spôsobe, ako ľudia túto klasifikáciu zobrazovali a zobrazujú, aký význam tomuto rozdeleniu dávajú a aké vlastnosti obom pohlaviam priraďujú. To bolo jednou z príčin, prečo najmä feministické teórie začali rozlišovať medzi pojmom pohlavie a pojmom rod. Kým pohlavie sa vzťahuje na biologické danosti žien a mužov, rod označuje sociálne rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré nie sú vrodené, ale sa menia v čase a priestore, v rámci spoločnosti i medzi spoločnosťami.

V súčasnosti je však takéto chápanie pohlavia kritizované. Biologické „danosti“ totiž nie sú nemenné, biologické rozdiely medzi pohlaviami sú vytvárané a potom aj zmenšované alebo zväčšované pôsobením sociálneho prostredia. Medzi pohlavím a rodom je skôr interaktívny vzťah. (Pre hlbšiu analýzu vzťahu pohlavia a rodu pozri Butler 2014.) Ďalším zdrojom kritiky je poznanie, že biológia ako veda je spoločenskou inštitúciou a ako taká ona sama i jej nástroje a pojmy reprodukujú rodové stereotypy, a to v domnelo neutrálnom jazyku vedy. 

ĽK, ZKZdroje:

Butler, Judith: Trampoty s rodom: feminizmus a subverzia identity. Aspekt, Bratislava 2014.

Sex. In: Code, Lorraine (ed.): Encyclopedia of feminist theories. Routledge, Londýn – New York 2000, s. 197 – 198.

Kiczková, Zuzana: Rodová identita ako konštrukcia. In: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre. Univerzita Komenského, Bratislava 2000.

Lacinová, Ľubica: O diskusii biologické a/verzus kultúrne. In: Kiczková, Zuzana – Szapuová, Mariana (ed.): Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Univerzita Komenského, Bratislava 2011, s. 81 – 97.

Szapuová, Mariana: Kategória rodu vo feministickom diskurze. In: Aspekt 1/1998, Myslenie žien.Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i