Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Pohlavie

Tlačiť
(Sex)

Biologická danosť človeka, čiže skutočnosť, či je z anatomického hľadiska ženou, alebo mužom.

Základná kategorizácia ľudí na mužov a ženy preukazuje nápadné nadkultúrne zhody: rôzne kultúry rozdeľujú ľudí do dvoch skupín – na mužov a ženy, a z tohto dôvodu si myslíme, že pohlavie označuje znaky, ktoré sú nám dané od prírody. Napriek všetkým zhodám však nájdeme zaujímavú kultúrnu variabilitu v spôsobe, ako ľudia túto klasifikáciu zobrazovali a zobrazujú, aký význam tomuto rozdeleniu dávajú a aké vlastnosti obom pohlaviam priraďujú. To bolo jednou z príčin rozlišovania medzi pojmom pohlavie a pojmom rod. Kým pohlavie sa vzťahuje na biologické danosti žien a mužov, rod označuje sociálne rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré nie sú vrodené, ale sa menia v čase a priestore, v rámci spoločnosti i medzi spoločnosťami.
V súčasnosti je však takéto chápanie pohlavia kritizované. Biologické „danosti“ totiž nie sú nemenné, biologické rozdiely medzi pohlaviami sú vytvárané a potom aj zmenšované alebo zväčšované pôsobením sociálneho prostredia. Medzi pohlavím a rodom je skôr interaktívny vzťah. (Pre hlbšiu analýzu vzťahu pohlavia a rodu pozri Butler 2003.) Ďalším zdrojom kritiky je poznanie, že biológia ako veda je spoločenskou inštitúciou a ako taká ona i jej nástroje a pojmy reprodukujú rodové stereotypy, a to v domnelo neutrálnom jazyku vedy.
ĽK, ZK


Zdroje:
Butler, J.: Trampoty s rodom: feminizmus a subverzia identity. Aspekt, Bratislava 2003.
Sex. In: Code, L.: Encyclopedia of feminist theories. Routledge, Londýn - New York 2000, s. 197-198.
Kiczková, Z.: Rodová identita ako konštrukcia. In: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre. Univerzita Komenského, Bratislava 2000.
Szapuová, M.: Kategória rodu vo feministickom diskurze. In: Aspekt 1/1998, Myslenie žien.


Naposledy upravené:
14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i