Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Ľudské práva

Tlačiť
(Human rights)

Základ a vymedzenie právneho statusu regulujúceho občiansky život moderných spoločností. Majú tri základné súčasti: občianske, politické a sociálne práva (pozri aj občianstvo). Pilierom medzinárodných dokumentov o ľudských právach je idea rovnosti všetkých ľudí a z nej vyplývajúci princíp univerzality (Všeobecná deklarácia ľudských práv /1948/, článok 1 a 2).

Prijatím medzinárodných dokumentov, t.j. od druhej polovice 20. storočia, nadobudla ochrana ľudských práv medzinárodný význam a charakter. Vytvoril sa minimálny medzinárodný štandard ľudských práv, zahŕňajúci základné ľudské práva a slobody, ktorých dodržiavanie musí garantovať na svojom území každý štát, ak chce byť považovaný za demokratický a právny. Pojem ľudské práva sa všeobecne rozšíril a legislatívne udomácnil v ústavách mnohých moderných štátov. Okrem právneho zakotvenia ľudských práv obsahujú ústavy štátov aj procesnoprávne zabezpečenie, t.j. garantovanie možnosti domáhať sa svojich práv v konaní pred súdnymi orgánmi štátu.
Napriek tomu v realite stále existujú nedostatky a problémy v uplatňovaní základných ľudských práv a slobôd. Týkajú sa napr. implementácie a dodržiavania ľudských práv na národnej úrovni, rozporov medzi ich formálnym obsahom a praktickou realizáciou, ako aj rodovo podmienených rozdielov v ich uplatňovaní.
Napriek rovnosti a univerzálnosti ľudských práv vznikla reálna potreba osobitnej akcentácie a úpravy niektorých práv špecifických skupín v rámci univerzálneho európskeho systému ochrany základných ľudských práv. Konkrétne skupiny osôb (deti, utečenci, mentálne postihnutí a pod.) nie sú schopní aktívne chrániť svoje práva, preto sa na ne vzťahujú aj špeciálne dohovory, ktoré im zabezpečujú širší rozsah práv a zaväzujú zmluvné štáty k ich zvláštnej ochrane. Postavenie žien z hľadiska tohto výkladu je odlišné. Zdôrazňovanie a špeciálna úprava práv žien vyplynuli z reality - z historického vývoja postavenia žien v spoločnosti (pozri ľudské práva žien).
Treba zdôrazniť, že reálne rovnoprávne postavenie žien v oblasti ľudských, občianskych, politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv nie je ani zďaleka ukončeným procesom.
SP


Zdroje:
Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948)
Zachová, A.: Ľudské práva žien. In: Nerovné cesty k rovnosti. Bratislava, MSŠR 2001.


Naposledy upravené:
štvrtok 15. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i