Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Diskriminácia na základe rodu

Tlačiť
(Gender-based discrimination)

Obmedzenie práv a slobôd, ako aj ponižovanie ľudskej dôstojnosti na základe rodu, resp. pohlavia. Niekedy sa používa pojem sexizmus ako analógia s pojmom rasizmus (diskrimináciou na základe rasy). Rodová diskriminácia je najrozšírenejším druhom diskriminácie, prejavuje sa v rozličných oblastiach života človeka a nadobúda rôzne formy. Rozlišuje sa diskriminácia na základe rodu priama a nepriama. V niektorých krajinách sa na odstraňovanie rodovej diskriminácie prijímajú opatrenia tzv. pozitívnej diskriminácie.

Pojem diskriminácia zahŕňa také aktivity, procesy alebo prax, ktoré príslušníkom/príslušníčkam určitej sociálnej skupiny alebo kategórie upierajú rovnaké zaobchádzanie alebo ich znevýhodňujú. Existuje diskriminácia na základe rodu, resp. pohlavia, rasy, veku, sexuálnej orientácie, náboženstva, handicapu alebo zdravotného stavu a odráža stereotypné  presvedčenia o rozdieloch medzi sociálnymi skupinami.
Môže ísť o priamu diskrimináciu (ako napr. zneužívanie, obťažovanie alebo pokusy o segregáciu sociálnej skupiny) alebo nepriamu diskrimináciu (kde sa podmienky a požiadavky aplikujú rovnako, ale pre určitú sociálnu skupinu majú nerovnaké dôsledky a výsledky). Často sa hovorí aj o štrukturálnej diskriminácii, ktorá sa prejavuje tak vo formálnych, ako aj v neformálnych procesoch a je ťažko merateľná.
Diskriminujúce správanie a predsudky často spolu súvisia, ale nemusia: jednotlivci môžu konať diskriminačne, aj keď nezastávajú hľadiská založené na predsudkoch, a naopak, tí, ktorí majú predsudky voči iným, sa nemusia nevyhnutne správať diskriminačne.
Diskriminovať možno na úkor, ale aj v prospech určitej sociálnej skupiny (pozri pozitívna diskriminácia).
JF


Zdroje:
Alcock, P. - Erskine, A. - May, M. (ed.): The Blackwell Dictionary of Social Policy. Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2002, s. 85 – 88.
Slovník gendrových pojmů. www.genderonline.cz


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i