Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Sklený strop

Tlačiť
(Glass ceiling)

Označuje neviditeľné rodové bariéry vo firmách, inštitúciách, spolkoch a iných organizáciách. Je to súbor „nepísaných“ pravidiel, noriem, spôsobov konania, riadenia, organizácie, plánovania a hodnotenia v rámci korporačnej kultúry jednotlivých firiem, ktoré vo väčšine prípadov ženám neumožňujú alebo priamo znemožňujú postúpiť na vyššie manažérske (a iné) pozície.

Pojem začali používať v západných krajinách v oblasti trhu práce, ekonomiky a manažmentu. „Strop“ znamená hranicu, po ktorú sú ženy vo svojom postupe „vpustené“, a „sklený“ obrazne vyjadruje skutočnosť, že žena už vďaka svojim profesionálnym kvalitám na špičkovú pozíciu „dovidí“ a dokáže si predstaviť svoje pôsobenie v nej.
Sklený strop spočíva buď v znemožňovaní prístupu žien priamo na vyššie pozície, alebo v znemožňovaní prístupu k cestám, ktoré tento postup otvárajú. Môže sa tak diať formálnymi, ale aj neformálnymi, skrytými postupmi. O situácii v SR pozri rodová segregácia povolaní.
U nás sa v oblasti tejto problematiky ešte neuskutočnili výskumy, no sú k dispozícii rôzne výskumy zo zahraničia, ktoré dokumentujú situáciu. 
JF, BK


Zdroje:
Filadelfiová, J. – Guráň, P. – Šútorová, D.: Rodové štatistiky na Slovensku. MSŠR, SPACE, MPSVR SR, Bratislava 1999.
Glossarij gendernych terminov. Kazachstan UNIFEM.
Bútorová, Z. - Filadelfiová, J. – Cviková, J. – Gyárfášová, O. – Farkašová, K.: Muži, ženy a rovnosť príležitostí II. In: Kollár, M. - Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2002. Situačná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2002.


Naposledy upravené:
3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i