Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Politika ústretová k rodine

Tlačiť
(Family-friendly policies)

Pomerne nový koncept, ktorý sa v európskom priestore začal vo väčšej miere objavovať v 90. rokoch. Pôvodne sa ním označovali opatrenia, ktoré umožňovali rodičom kombinovať zamestnanie so starostlivosťou o deti. Postupne pribúdajú aj opatrenia pre zamestnankyne a zamestnancov, ktorí sa starajú o iné osoby (napr. o starších či chorých).

Politika ústretová k rodine zahŕňa rôzne typy opatrení - od rôznych podporných programov pre jednotlivé udalosti, ako je materská, otcovská alebo rodičovská dovolenka, voľno pre adoptívnych rodičov, pracovné voľno z dôvodu starostlivosti alebo nepredvídanej udalosti, cez finančnú podporu a poradenstvo až po priamu materiálnu podporu. V poslednom období sa rozširuje o zavádzanie rôznych foriem flexibilného pracovného času a organizácie práce. Chápanie zamestnávateľskej praxe „ústretovej k rodine“ tvorí cestu k širšej koncepcii zosúladenia pracovného a rodinného života. Pokúša sa o to, aby všetkým zamestnancom, mužom i ženám, umožnila zladiť prácu s ďalšími záväzkami.

Na Slovensku sa ako jeden z pokusov posilniť implementáciu politiky ústretovej k rodine na úrovni zamestnávateľov uskutočňuje od roku 2000 projekt Sociálny audit „Rodina a práca“. Má stimulovať organizácie súkromného a verejného sektora k tomu, aby jej venovali zvýšenú pozornosť. K základným cieľom projektu patrí motivácia zamestnávateľov k vytváraniu takých podmienok, ktoré sú citlivé k rodinným povinnostiam zamestnancov a zamestnankýň, ako aj verejne oceniť tých zamestnávateľov, ktorí venujú systematickú pozornosť zosúladeniu pracovného a rodinného života a vytváraniu rovnosti príležitostí žien a mužov.
JFZdroje:
Alcock, P. - Erskine, A. - May, M. (ed.): The Blackwell Dictionary of Social Policy. Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2002, s. 84–85.
Kvapilová, E. – Porubänová, S. (ed.): Nerovné cesty k rovnosti. Pohľady na ľudské a občianske práva žien na Slovensku. MSŠR, Bratislava 2001.
Výročné správy o priebehu Sociálneho auditu „Rodina a práca". MPSVR SR, Bratislava 2001 až 2003.


Naposledy upravené:
14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i