Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Lesbická komunita

Tlačiť
(Lesbian community )

Označuje konkrétne skupiny lesbických žien, ktoré žijú v určitej lokalite alebo navštevujú konkrétne miesta, prípadne skupiny, ktoré sú navzájom prepojené nejakým iným spôsobom, a to za účelom zdieľania spoločných kultúrnych hodnôt a špecifického životného štýlu; v teoretickom diskurze sa vzťahuje na idealizované koncepcie týchto spoločenských entít.

Rastúce uvedomovanie si politiky politických subjektov.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=115">identít vyvolalo (najmä v západných štátoch) snahu osvojiť si termín lesbická komunita ako významné označenie oproti historicky negatívnym reprezentáciám lesbických žien a gejov. Dnes sa používa symbolicky na vyjadrenie ich spoločnej rezistencie voči nerovnakému zaobchádzaniu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie.
Mnohé lesby a geji však namietajú, že je to redukujúci, esencialistický konštrukt (pozri esencializmus), ktorý zohľadňuje len sexuálnu orientáciu a nie je dostatočne citlivý na kultúrne rozdiely týkajúce sa rodu a životných štýlov vo vnútri samotnej komunity.
Na Slovensku sa lesbická komunita etablovala v prvej polovici 90. rokov 20. storočia založením Združenia lesbických žien Museion (1994). Odvtedy prešla niekoľkými vývojovými štádiami, ktoré sprevádzalo štiepenie organizácie, vznik ďalších pobočiek a nových organizácií: Museion stred, Musieon Junior, Altera - združenie lesbických a bisexuálnych žien (1998), lesbický priestor v rámci projektu Q archív / dokumentačné a informačné centrum (2002) a Podisea (2002). Lesbické ženy na Slovensku sa koncom 90. rokov aktívne zapojili do politických zápasov o legalizáciu partnerstva osôb rovnakého pohlavia a do verejných protestných akcií za prijatie Zákona o rovnakom zaobchádzaní, ktorý obsahuje zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie.
AD


Zdroje:
Aspekt 1/1996, Lesbická existencia. Aspekt, Bratislava 1996.
McDowell, L. – Sharp, J. P. (ed.): A Feminist Glossary of Human Geography. Arnold, member of Hodder Headline Group. Londýn, Oxford University Press Inc. 1999.
Lesby - by – by. Aspekty politiky identít. Aspekt, Bratislava 2004.
Kollár, M. – Mesežnikov, G. a i.: Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti I. II. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2002.
Správa o diskriminácii lesieb, gejov, bisexuálok a bisexuálov na Slovensku. Q archív / dokumentačné a informačné centrum, Bratislava 2002.
Ondrisová, S. – Šípošová, M. – Červenková, I. – Jójárt, P.: Neviditeľná menšina. Nadácia Občan a demokracia, Bratislava 2002.
Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Zbierka zákonov č. 153/2004, strana 3579, Národná rada SR, účinnosť od 1. 7. 2004.


Naposledy upravené:
pondelok 25. októbra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i