Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rod

Tlačiť
(Gender)

„Sociálne“, resp. „kultúrne“ pohlavie.

Odlíšenie pojmov pohlavie (sex) a rod (gender) zohralo veľký význam v chápaní a poznávaní rodovo špecifického rozmeru rôznych oblastí života. Pohlavie nie je nerozlučne späté s rodom. Rod ako naučený, kultúrne akceptovaný a predpisovaný spôsob správania a vystupovania žien a mužov, ako aj toho, ako sa majú celkove prejavovať, sa historicky mení a má rôzne podoby — tak v rámci jednotlivých kultúr, ako aj medzi kultúrami. Je to sociálne utváraná kategória, ktorá vzniká v kontexte určitej sociálnej, kultúrnej a ekonomickej štruktúry. Odovzdáva sa a reprodukuje sa procesom sociálneho učenia. Vymedzuje odlišné postavenie žien a mužov v sociálnych a mocenských vzťahoch, ktoré nie sú dôsledkom biologických, fyziologicko–anatomických odlišností. Rod je sociálnou konštrukciou, ku ktorej sa viažu pripisované alebo očakávané sociálne roly, správanie, ale aj predsudky, stereotypy, hodnotenia a sebahodnotenia, predstavy o tom, čo je a čo nie je pre ženu alebo muža správne a vhodné.
Kategória rodu sa definovala v opozícii k pojmu pohlavia a z tohto rozlíšenia vyplývajú aj jej obmedzenia, resp. teoretické problémy. Podľa filozofky Judith Butler rod (mužský alebo ženský) nezrkadlí pohlavie (mužské alebo ženské), ale je mnohorakou interpretáciou pohlavia. Hoci aj rod je súborom kultúrnych významov osobovaných pohlavným telom, nedá sa o ňom povedať, že by nejakým spôsobom vyplýval z pohlavia. „Rod by sa nemal chápať len ako kultúrny zápis istého významu na vopred danom pohlaví; pojem rod musí zároveň označovať samotný aparát, pomocou ktorého sa pohlavia ustanovujú. (...) Rod predstavuje aj diskurzívne/kultúrne prostriedky, ktorými sa produkuje a ustanovuje ´pohlavná prirodzenosť´ alebo ´prirodzené pohlavie´ ako ´preddiskurzívne´, čiže také, ktoré bolo skôr ako kultúra, ustanovuje sa ako politicky neutrálny povrch, na ktorom sa koná kultúra.“ (Butler 2003, s. 23.)
Pretrvávajúce diskusie o teoretickom vymedzení robia z kategórie rodu produktívny kritický nástroj skúmania spoločnosti. V súčasnosti sa rod popri etnicite alebo triede radí medzi základné analytické nástroje sociálnych vied (pozri rodové štúdiá, rodový skepticizmus).
ZK, red.


Zdroje:
Braun, von, Ch. – Stephan, I. (ed.): Gender Studien: Eine Einführung. Verlag J. B. Metzler, Stuttgart – Weimar 2000.
Butler, J.: Trampoty s rodom: feminizmus a podrývanie identity. Aspekt, Bratislava 2003.
Krížková, A.: Genderová identita - základné definice, konstrukty, koncepty. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum 3/2001, s. 1-2. Dostupné na www.genderonline.cz.
Rupp, L. J.: Vytoužená minulost. One Woman Press, Praha 2002.
Szapuová, M.: Kategória rodu vo feministickom diskurze. In: Aspekt 1/1998, Myslenie žien.


Naposledy upravené:
14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (1)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i