Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie

Tlačiť
(Diskrimination on the basis of sexual orientation)

Je to nerovný a poškodzujúci prístup k osobe či skupine na základe jej skutočnej alebo vnímanej odlišnosti od dominantnej heterosexuálnej (pozri heterosexizmus) normy.

Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie má rôzne formy a podoby. Otvorená diskriminácia priamo pomenúva alebo označuje jednotlivcov alebo skupinu ľudí ako menejcenných a v dôsledku toho „nehodných“ určitých práv. Otvorenou diskrimináciou je, ak napríklad zákon určuje pre heterosexuálov a homosexuálov odlišnú vekovú hranicu povoľujúcu sexuálny styk. Skrytá diskriminácia sa prejavuje v občianskom a súkromnom živote ako určité odlišné zaobchádzanie, ktoré sa spravidla ospravedlňuje tradíciami, biologickými príčinami alebo fundamentalistickými morálnymi princípmi. V súčasnosti sa začína používať aj pojem ne/rovnaké zaobchádzanie. Časť politickej reprezentácie na Slovensku sa programovo nechce zaoberať problémom diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, čo sa najvýraznejšie prejavilo v odmietavých postojoch k návrhu Zákona o rovnakom zaobchádzaní, ktorý bol s explicitným uvedením diskriminácie na základe sexuálnej orientácie po dlhých prieťahoch prijatý 20. mája 2004.
Z cieleného prieskumu vyplýva, že na Slovensku 43 % gejov, lesieb, bisexuálok a bisexuálov zažilo kvôli svojej sexuálnej orientácii obťažovanie a až 15 % bolo obeťou minimálne jedného fyzického útoku. 85 % respondentov a respondentiek skrýva zo strachu pred obťažovaním, násilím alebo inými negatívnymi dôsledkami svoju sexuálnu orientáciu na verejnosti, a až 60 % tají sexuálnu orientáciu pred aspoň jedným z rodičov (46 % ju tají pred oboma rodičmi).


Zdroje:
Šípošová, M. – Jójárt, P. – Daučíková, A.: Správa o diskriminácii lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok na Slovensku. Q archív / dokumentačné a informačné centrum, Bratislava 2002.
Ondrisová, S. – Šípošová, M. – Červenková, I. – Jójárt, P. – Bianchi, G.: Neviditeľná menšina: Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. Nadácia Občan a demokracia, Bratislava 2002.
Amnesty International: Breaking the silence: Human rights violations based on sexual orientation. Amnesty International United Kingdom, Londýn 1997.
Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Zbierka zákonov č. 153/2004, strana 3579, Národná rada SR, účinnosť od 1. 7. 2004.


Naposledy upravené:
24. novembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i