Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Dôkazné bremeno

Tlačiť
(Burden of proof)

Procesné pravidlo určujúce dôkazné povinnosti a zodpovednosť za ich nesplnenie. V rámci opatrení na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a eliminácie diskriminácie sa dôkazné bremeno presúva na žalovanú stranu.V súlade s princípom rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami prenáša smernica EÚ č.97/80/EHS, založená na precedenčnom práve Európskeho súdneho dvora, dôkazné bremeno z obžaloby na žalovanú stranu (výrok Európskeho súdneho dvora zo 17. 10. 1997, prípad C 109/88 Danfoss /1989/ECR 3199, ods. 16). 

Prenesenie dôkazného bremena na žalovanú stranu bolo v legislatíve SR obsiahnuté od roku 2001 v Zákonníku práce z 2. júla 2001. V § 13, ktorý sa venoval zákazu diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch, sa v ods. 5 konštatovalo: „Zamestnávateľ je povinný preukázať, že nedošlo k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania.“ Od prijatia zákona 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon), ktorý rozšíril zákaz diskriminácie z pracovnoprávnej oblasti aj na iné sféry spoločenského života, je úprava dôkazného bremena obsahom tejto normy. V (novelizovanom) § 11, ods. 2 sa hovorí: „Žalovaný je povinný preukázať, že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo.“ 

Dôvodom prenesenia dôkazného bremena na žalovanú stranu je, že diskriminácia sa väčšinou nedeje otvorene a žalujúca strana o nej nemá dostatok preukazných informácií. Prenesenie dôkazného bremena odstraňuje faktickú nerovnosť sporných strán.


JF, ĽKZdroje:

A glossary of terms on Equality between Women and Men. The European Commission (www.europrofem.org)

Debrecéniová, Janka: Antidiskriminačný zákon. Komentár. Občan a demokracia, Bratislava 2008. Smernica EÚ č. 97/80/EHS.

Strážnická, Alexandra – Magurová, Zuzana: Prenesené dôkazné bremeno v prípadoch namietanej diskriminácie. In: Filčík, Marián (ed.): Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. Equilibria, Bratislava 2012.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (1)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i