Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Diskriminácia na základe pohlavia - nepriama

Tlačiť
(Sex discrimination indirect)

Stav či situácia, v ktorej sa predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax javia ako neutrálne vzhľadom na pohlavie, ale v konečnom dôsledku majú negatívny vplyv na situáciu príslušníkov jedného pohlavia.Širšie chápanie nepriamej pohlavia.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=42">diskriminácie na základe pohlavia hovorí o tom, že negatívny vplyv sa týka skupiny (žien alebo mužov). Princíp nepriamej diskriminácie je teda skupinový. Tzv. antidiskriminačný zákon platný v SR ale v súvislosti s nepriamou diskrimináciou hovorí o znevýhodnení osoby v porovnaní s inou osobou. Princíp nepriamej diskriminácie je v takom prípade individuálny. Typickým príkladom nepriamej diskriminácie napr. na trhu práce je pretrvávajúce nerovnaké odmeňovanie žien za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty.

Platné právne dokumenty používajú pojem diskriminácia na základe pohlavia (priama i nepriama). Ak prijmeme predpoklad, že nerovnosti a diskriminácia nevyplývajú z pohlavia ako biologickej charakteristiky, ale z rodu ako spoločenského chápania pohlavnej odlišnosti, tak uvedený pojem je identický s pojmom diskriminácia na základe rodu. Pojmy diskriminácia na základe pohlavia a diskriminácia na základe rodu sa zväčša používajú rovnocenne.

SP, ĽKZdroje:

A Glossary of Terms on Equality between Women and Men. The European Comission. www.europrofem.org

Debrecéniová, Janka: Antidiskriminačný zákon. Komentár. Občan a demokracia, Bratislava 2008.

Diskriminácia z dôvodu pohlavia/rodu alebo ČO TO JE? Dostupné na: http://diskriminacia.sk/pohlavie-rod/vysvetlenie-pojmov/

Zákon č. 365/2004 Z. z. z 20. mája 2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. antidiskriminačný zákon)Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i