Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Medzinárodné dokumenty (prehľad)

Tlačiť
(International documents (survey))

Organizácia spojených národov (OSN):
Medzinárodné dokumenty týkajúce sa ľudských práv vo všeobecnej rovine:

 • Medzinárodná listina ľudských práv, ktorú tvorí Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948);
  Čl. 1: Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach.
  Čl. 2: Každý je nositeľom všetkých práv a slobôd, ktoré zakotvuje táto deklarácia, bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu, ako sú rasa, farba pleti, pohlavie...
  Čl. 21: Každý má právo zúčastniť sa na spravovaní svojej krajiny.
 • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966, platnosť v SR 1976, publikovaný pod č. 120/1976 Zb.);
  Čl. 2 obsahuje zákaz diskriminácie – aj z dôvodu pohlavia;
  Čl. 3: Štáty, zmluvné strany dohovoru, sa zaväzujú zabezpečiť rovnaké práva mužov a žien na používanie všetkých občianskych a politických práv ustanovených v tomto dohovore.
 • Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966, platnosť v SR 1976);
  Čl. 2, 3, 7 a 10 obsahujú zákaz diskriminácie – aj z dôvodu pohlavia.
 • Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (1966, platnosť v SR 1991, publikovaný pod č. 169/1991 Zb.);
 • II. Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (1966, platnosť v SR 1999, publikovaný pod č. 327/1999 Z.z.);

V špeciálnej rovine sa ľudských práv žien týkajú dokumenty:

 • Dohovor o potlačovaní obchodu s ľuďmi a zneužívania iných na prostitúciu (1949, platnosť v SR 1958);
 • Dohovor o rovnakom odmeňovaní za prácu ILO (1951);
 • Dohovor o politických právach žien (1952);
 • Dohovor proti diskriminácii v zamestnaní a činnosti (1958);
 • Dohovor proti diskriminácii vo vzdelávaní (1960);
 • Dohovor o súhlase k manželstvu, o minimálnom veku k manželstvu a registrácii manželstva (1962);
 • Deklarácia o odstránení diskriminácie žien (1967);
 • Deklarácia o ochrane žien a detí v núdzi a pri ozbrojených konfliktoch (1974);
 • Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979, platnosť v SR 1987, publikovaný v Zb. z. č. 62/1987 Zb.)
 • Deklarácia o odstránení násilia voči ženám (1993);
 • Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, vrátane súvisiacich protokolov (2000) - jeden protokol sa týka obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi

Významnú úlohu zohrávajú aj medzinárodné konferencie OSN a záverečné dokumenty prijaté na týchto konferenciách:

 • Konferencia o populácii a rozvoji (1994);
 • IV. konferencia o ženách (Peking 1995);
 • Pekinská deklarácia;
 • Pekinská akčná platforma na roky 1995 – 2000;
 • Konferencia o populácii a rozvoji (New York 1999);
 • V. konferencia o ženách (New York 2000);
 • Politická deklarácia;
 • Ďalšie postupy a iniciatívy na implementáciu Pekinskej deklarácie a Akčnej platformy (do 2005);

Medzinárodná organizácia práce (dokumenty sa týkajú najmä oblasti zamestnávania žien):

 • Dohovor č. 3 o zamestnávaní žien pred pôrodom a po pôrode (1919, SR neratifikovala)
 • Dohovor č. 45 o zamestnávaní žien prácami v podzemí a baniach všetkých druhov (1935, v SR 1993)
 • Dohovor č. 89 o nočnej práci žien zamestnaných v priemysle (1948, v SR 1993)
 • Dohovor č. 100 o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (1951, ratifikovaný 1957, uverejnený pod č. 450/1990 Z.z.)
 • Dohovor č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru č. 103 o ochrane materstva z roku 1952, (2000, pre SR od 14. 6. 2003)
 • Dohovor č. 111 o diskriminácii (v zamestnaní a povolaní) (1958, v SR 1993)
 • Dohovor č. 156 o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a ženami pracovníčkami: pracovníkmi so zodpovednosťou za rodinu (1981, SR neratifikovala)

Rada Európy:

 • Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950, v SR č. 209/1992 Zb.)
 • 1-8 Dodatkových protokolov k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1952 v SR č. 209/1992 Zb.)
 • Protokol č. 11 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, meniaci kontrolný systém založený dohovorom (1994, v SR č. 102/1999 Z.z.)
 • Európska sociálna charta (1961, pre SR 1998, oznámením MZV č. 329/1998 Z.z.)
  - zaručuje ženám právo na rovnakú odmenu, ochranu materstva a ekonomickú ochranu žien a detí
 • Dodatkový protokol k Európskej sociálnej charte (1988, pre SR 1998, oznámením MZV č. 330/1998 Z.z.)
  Čl. 1: - rozšíril úpravu práv žien o právo na rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie vo veciach zamestnania a povolania / kariéry bez diskriminácie založenej na pohlaví
 • Revidovaná Európska sociálna charta a dodatkový protokol umožňujúci kolektívne sťažnosti (1996, podpísaná SR 2000, zatiaľ neratifikovaná)
 • Čl. 8: - presnejšie definuje rozsah materskej dovolenky a zamestnávanie žien v noci a v ťažkom priemysle
 • Deklarácia výboru ministrov RE (1988)
 • Odporúčanie č. R(85): Násilie v rodine
 • Odporúčanie č. R(90)2 o sociálnych opatreniach týkajúcich sa násilia v rodine (1990)
 • Odporúčanie č. R(98)1 k rodinnej mediácii

(K dokumentom záväzným pre členské štáty Európskej únie pozri smernice EÚ.)
JFZdroje:
www.employment.gov.sk
www.foreign.gov.sk
www.un.org


Naposledy upravené:
utorok 26. apríla 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i