Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodová analýza

Tlačiť
(Gender analyse)

Skúma situáciu žien a mužov v oblastiach ako deľba práce, rozhodovanie, produkcia a reprodukcia, prístup k zdrojom a hmotným statkom a kontrola nad nimi, ako aj sociálno-ekonomické a ekologické faktory, ktoré majú vplyv na rodové vzťahy. Systematické sledovanie rozdielnych dôsledkov rozvojových projektov na ženy a mužov, teda toho, aký dopad majú jednotlivé činnosti, riešenia alebo plány na rodové vzťahy.

Rodovú analýzu je nevyhnutné uplatňovať vo všetkých etapách procesu rozvoja: pri plánovaní, realizácii, monitorovaní i hodnotení. Okrem toho sa uplatňuje pri rozvoji ľudských zdrojov, vzdelávaní atď.
Pre uskutočnenie rodovej analýzy sú nevyhnutné tzv. rodovo členené údaje, rodové štatistiky, ako aj informácie o vzťah verejnej a súkromnej sféry; rodové stereotypy; rodová segregácia na trhu práce). Používajú sa aj výrazy deľba práce na základe rodu, rodovo špecifická, resp. rodovo stereotypná deľba práce, deľba práce na základe pohlavia.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=40">rodovej deľbe práce. Rodová analýza pri príprave projektu rozlišuje zdroje, formy činnosti, príležitosti a obmedzenia žien a mužov v danej sociálno-ekonomickej skupine. Jej cieľom je zosúladenie aktivít projektu s potrebami adresných skupín, ako aj efektívnosť a stabilita pri dosahovaní cieľov rozvoja. Rodová analýza skúma pri realizácii projektu rozdiely z hľadiska každej zo základných sociálno-ekonomických skupín.
JF


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. UNIFEM, Kazachstan.
Stiegler, B.: Ako uplatňovať rodové hľadisko v praxi. Aspekty stratégie Európskej únie. Aspekt, Bratislava 2002.


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i