Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Feminizácia chudoby

Tlačiť
(Feminisation of poverty)

Označuje fakt, že z rôznych príčin sú chudobou ohrozené alebo chudobou trpia najmä ženy, a zameriava pozornosť na rodovú dimenziu chudoby. Toto slovné spojenie sa pripisuje Diane Pearce, ktorá ho použila na vyjadrenie paradoxu, že napriek značnému nárastu účasti žien na trhu práce je čoraz viac jednorodičovských rodín žien pod hranicou chudoby.

Neexistuje jednoznačná definícia chudoby ani indikátory a metódy merania chudoby. Je rozdiel, či hovoríme o chudobe krajín prvého alebo tretieho sveta, a existujú rozdiely v tzv. objektívnej chudobe a jej subjektívnom vnímaní. Chudoba sa môže definovať v absolútnom rozmere (presne definovaná a kvantifikovaná, najčastejšie ako minimálny príjem na osobu a deň), aj relatívne ako percentuálny pomer príjmu jednotlivca či rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov sa pojem domácnosť používa hlavne pri sledovaní rozdelenia povinností a zodpovednosti v súkromnej a verejnej sfére medzi mužmi a ženami.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1<r=f&vid=43">domácnosti vo vzťahu k priemernému príjmu v krajine (hranica chudoby napr. ako 40 %, 50 % alebo 60 % priemerného príjmu).
Svetová banka v Správe o svetovom rozvoji z roku 2000, venovanej otázke chudoby, rozlišuje chudobu ako fyziologický nedostatok a chudobu ako sociálnu depriváciu. Chudoba ako fyziologický nedostatok sa vyskytuje predovšetkým v najchudobnejších krajinách sveta a súvisí s pojmom absolútnej chudoby. Odvíja sa od existenčného minima (príjmové, spotrebné), nevyhnutného na uspokojenie základných fyziologických potrieb a základných potrieb jednotlivcov a/alebo domácností, spojených s jedlom, ošatením a bývaním. Chudoba ako sociálna deprivácia rozširuje chápanie chudoby o ďalšie dôležité dimenzie, ako sú základné možnosti a schopnosti jednotlivcov žiť dlhý, zdravý a tvorivý slobodný život, byť rešpektovaný, byť v úcte a mať v úcte iných. Tento pohľad je jadrom prístupu OSN (UNDP) k chudobe a k jej meraniu. Medzinárodná organizácia práce (ILO) definuje chudobu ako sociálne vylúčenie jednotlivcov a skupín zo života bežného v danej spoločnosti (obmedzenie plného využívania politických, občianskych a sociálnych práv). Definovanie chudoby v závislosti od podmienok života v konkrétnej spoločnosti či spoločenstve považuje za indikátory chudoby aj nedostatok dôstojnosti, nedostatok sebavedomia, bezpečnosti či spravodlivosti.
Chudoba je rodovo diferencovaný jav, vo všeobecnosti väčšmi ohrozuje ženy. Túto skutočnosť vyjadruje termín feminizácia chudoby. V dôsledku rozdielov v pracovných príjmoch mužov a žien (pozri rodová priepasť v odmeňovaní), spôsobených mnohými faktormi (rozdielmi vo vzdelaní, koncentráciou žien v nízkopríjmových odvetviach, nižšou účasťou žien vo vedúcich funkciách, “zabrzdením” kariérového postupu z dôvodu materstva, predsudkami voči schopnostiam žien a pod.), a od nich odvodených dôchodkov sú ženy počas produktívneho života, ale najmä v poproduktívnom veku vystavené väčšiemu riziku príjmovej chudoby ako muži. Ženy sú v starobe častejšie odkázané len na vlastný dôchodok, prípadne na pomoc svojich detí, sociálnu pomoc štátu či obce, alebo dokonca charity.
Ženy častejšie ako muži trpia nielen relatívnym alebo absolútnym nedostatkom príjmov, ale v jeho dôsledku aj rôznymi prejavmi sociálneho vylúčenia zo spoločenských aktivít a významných rozhodovacích procesov. Miera feminizácie chudoby v krajine je preto jedným z dôležitých indikátorov postavenia žien v spoločnosti a rovnosti rodov vo všetkých oblastiach spoločenského života. Tam, kde je miera ženskej chudoby najnižšia (škandinávske krajiny), je participácia žien na trhu práce a miera ich ekonomickej sebestačnosti vysoká, mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami menšie a politická participácia vyššia ako v tých krajinách, kde ženy tvoria výrazne väčšiu časť chudobnej alebo chudobou ohrozenej populácie ako muži.
EK, JF


Zdroje:
Code, L.: Encyclopedia of Feminist Theories. Routledge, Londýn / New York 2000.
Pearce, D.: The Feminisation of Poverty: Women, Work and Welfare. In: Urban and Social Change Review 2, 1978, s. 28 - 36.
World Development Report: Attacking Poverty. Svetová banka 2000.


Naposledy upravené:
pondelok 13. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (1)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i