Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Reprodukčné zdravie

Tlačiť
(Reproductive health)

Stav úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody, a to vo všetkých aspektoch vzťahujúcich sa k reprodukčnému systému, k jeho funkciám a procesom; spôsobilosť mať uspokojujúci a bezpečný sexuálny život, schopnosť reprodukovať sa a slobodne sa rozhodovať, či, kedy a ako to urobiť.

Významným predpokladom reprodukčného zdravia je právo na informácie a prístup k bezpečným, účinným, cenovo prístupným a prijateľným, zákonným metódam plánovania rodičovstva a regulácie plodnosti podľa vlastného výberu, ako aj právo na prístup k zdravotníckym službám v oblasti pôrodníctva, prenatálnej a postnatálnej starostlivosti, asistovanej reprodukcie a i.
V tomto zmysle je zdravotnícka starostlivosť súhrnom metód, techník a služieb prispievajúcich k reprodukčnému zdraviu a pohode prostredníctvom prevencie a riešenia problémov v oblasti reprodukčného zdravia.
Reprodukčné zdravie zahŕňa aj sexuálne zdravie, ktorého podstatou je obohatenie života a osobných vzťahov.

Definícia reprodukčného zdravia vychádza z medzinárodných dokumentov o ľudských právach a iných dokumentov prijatých s medzinárodným konsenzom. Vychádza z presvedčenia, že páry a jednotlivci majú základné právo sa rozhodnúť slobodne a zodpovedne o počte svojich detí, o intervaloch medzi pôrodmi, ako aj o čase, kedy sa deti majú narodiť; že majú dostať informácie a prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov a majú právo na najvyšší štandard sexuálneho a reprodukčného zdravia. To zahrňuje aj ich právo robiť rozhodnutia týkajúce sa reprodukcie slobodne, bez diskriminácie a nátlaku, tak ako je to vyjadrené v ľudskoprávnych dokumentoch. Pri využívaní tohto práva majú brať do úvahy potreby svojich žijúcich a budúcich detí a svoju zodpovednosť voči spoločnosti.
Podpora zodpovedného využívania tohto práva všetkými ľuďmi by mala byť základom vládnej politiky a programov v oblasti reprodukčného zdravia, vrátane plánovaného rodičovstva. Súčasťou tohto záväzku je aj podporovanie kvality vzťahov žien a mužov, založených na vzájomnom rešpekte a rovnoprávnosti; zabezpečenie informácií a služieb reprodukčného zdravia, vrátane plánovaného rodičovstva tak, aby boli všeobecne dostupné; zabezpečenie meniacich sa potrieb reprodukčného zdravia vzhľadom na životný cyklus a s ohľadom na rôznorodosť lokálnych podmienok a hodnotových predstáv.
Aktivity, ktoré majú zabezpečiť reprodukčné zdravie:

  • dostupnosť služieb plánovaného rodičovstva v rámci primárnej zdravotníckej sféry v každej krajine (najneskôr do roku 2015); služby reprodukčného zdravia majú okrem iného zahŕňať: poradenstvo, informácie a vzdelávanie primerané ľudskej sexualite, reprodukčnému zdraviu a zodpovednému rodičovstvu, vzdelávanie a služby v prenatálnej oblasti, bezpečný pôrod a popôrodnú starostlivosť a starostlivosť o matku a dieťa, prevenciu a primeranú liečbu infertility, interrupcie, vrátane ich prevencie a manažmentu ich dôsledkov, liečbu STD (sexuálne prenášaných chorôb) a infekcií reprodukčných orgánov a iných stavov majúcich vzťah k reprodukčným orgánom;
  • účasť žien na tvorbe a riadení takýchto služieb;
  • vytvorenie informačných a poradenských programov, ako aj služieb pre adolescentov a dospelých mužov, smerujúcich k podpore rovnoprávnosti pohlaví a pochopeniu mužskej spoluzodpovednosti v oblasti sexuality a reprodukcie;
  • partnerstvo s mimovládnymi organizáciami;
  • medzinárodná pomoc;
  • zabezpečenie potrieb migrantiek a migrantov v tejto oblasti;
  • zabezpečenie špecifických potrieb mládeže v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia, zapojenie mládeže do tvorby príslušných služieb, vzdelávanie v záujme pochopenia vlastnej sexuality a poznania rizík (nútená sexuálna aktivita, riziko STD vrátane HIV/AIDS); dôraz na redukciu tehotenstiev adolescentných dievčat; podpora sexuálnej výchovy a služieb, podpora výchovy v rodinách;
  • otvorená diskusia o sexualizovanom násilí, sexuálnom zneužívaní detí; vlády majú zabezpečiť ochranu obetí;
  • zamedzenie genitálnej mutilácie.

BKZdroje:
Bianchi G.: Sexuálne zdravie ako kultúrny, sociálny a politický jav. KVSBK SAV, Bratislava 2000.
http://members.fortunecity.com/secularletters/planvan_rodc.html, 2002.
Kliment, M. - Cupaník, V.: Etické problémy pri ochrane reprodukčného zdravia. In: Empatia 2/1997, CPPS a SSPRVR, Bratislava, s. 43–46.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i