Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Obchodovanie so ženami

Tlačiť
(Trafficking in women )

Rozšírená a v niektorých ohľadoch špecifická forma obchodovania s ľuďmi. Porušovanie ľudských práv, ktoré ženy a dievčatá oberá o akúkoľvek možnosť rozhodovania o svojom živote, a to donucovaním v oblasti pracovných a životných podmienok, ako aj extrémnym vykorisťovaním ich tela. Až 80 % obetí obchodovania s ľuďmi tvoria ženy, prevažne ženy sú aj obeťami nútenej prostitúcie a špecifického násilia, ako je nútený sobáš. Je to predovšetkým politický pojem, pretože v právnom zmysle spadá do definície obchodovania s ľuďmi.

Medzinárodné spoločenstvo už roku 1949 prijalo Dohovor o potláčaní obchodovania s osobami a zneužívania iných na prostitúciu, ku ktorej vtedajšie Československo pristúpilo 14. 3. 1958. Príčiny obchodovania so ženami sú známe (nerovnosť žien a mužov, zlá ekonomická situácia žien, nedostatočné vzdelanie a informovanosť žien, rodové stereotypy a ď.), jeho prevencia spočíva predovšetkým v ich odstraňovaní.
Obete obchodu hlboko nedôverujú štátnym úradom, čo je súčasť a dôsledok psychického nátlaku, násilia a taktiky zo strany obchodníkov, a prejavuje sa u nich tzv. štokholmský syndróm. Preto si k obetiam ľahšie nachádzajú cestu mimovládne organizácie.
Trestná činnosť súvisiaca s obchodovaním s ľuďmi je celosvetovým, nadnárodným problémom, ktorý sa dotýka aj Slovenska. SR je hlavne krajinou pôvodu obchodu s ľuďmi, no pre svoju polohu je aj tranzitnou krajinou a krajinou miesta určenia obchodovaných ľudí, predovšetkým za účelom sexuálneho vykorisťovania žien. Ministerstvo zahraničných vecí USA od roku 2000 každoročne vydáva Správu o obchodovaní s ľuďmi. Slovensko bolo v správe z roku 2004 ohodnotené druhým stupňom, čo znamená, že krajina plne nedodržiava minimálny štandard na eliminovanie obchodovania, ale robí potrebné kroky v záujme odstránenia obchodovania s ľuďmi.
Trestný čin obchodovania s ľuďmi je definovaný v Trestnom zákone, v ustanovení § 179. Aktuálna zákonná úprava postihu trestnej činnosti tohto druhu korešponduje so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 403/2004 Z. z. (zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2004), prostredníctvom ktorého sa v Právnom poriadku Slovenskej republiky zabezpečuje aplikácia Rámcového rozhodnutia Rady Európskej únie z 19. júla 2002 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi (tzv. Palermský protokol), ktorý doplnil Dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu, prijatý 15. novembra 2000 v New Yorku, s platnosťou pre Slovenskú republiku od 2. januára 2004. (Pozri http://www.alianciazien.sk/files/Analyza_pravneho_stavu.pdf)
Dohovor OSN o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s osobami, najmä so ženami a deťmi, doplňujúci Konvenciu OSN o boji proti medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti (Palermo 2000), bol vypracovaný v úzkej spolupráci s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami. Dohovor konštatuje, že obeť obchodovania potrebuje všestrannú pomoc a ochranu, právne poradenstvo, ubytovanie, psychologickú, lekársku a finančnú pomoc, zamestnanie, možnosť vzdelávania, kompenzáciu za utrpenú škodu, poskytnutie dočasného, alebo aj trvalého pobytu. Hovorí o potrebe prevencie obchodu s ľudskými bytosťami, ktorému by mal napomôcť výskum, informačné kampane (najmä vzdelávacie), kultúrne a sociálne opatrenia, programy pre dievčatá, nové pracovné príležitosti pre ženy, ako aj o potrebe odstránenia všetkých foriem diskriminácie žien.
KF, red.


Zdroje:
Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Asien auf die Sexindustrie. Fachtagung, 23. november 1998, Friedrich Ebert Stiftung 1999.
Dohovor OSN o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s osobami, najmä so ženami a deťmi, doplňujúci konvenciu OSN o boji proti medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti. Palermo 2000.
Dokumentácia pre odborný tréning právničiek. AdvoCats for Women, PHARE 1998/1999, Aliancia žien Slovenska, Amnesty for Women, ProFem 1999.
Farkašová, K.: Pohľady na obchod so ženami. Friedrich Ebert Stiftung 2000.
Konferencia o obchode so ženami. Varšava, Friedrich Ebert Stiftung 1999.
Kollárová, H.: Obchodovanie s ľuďmi. Právna úprava v Slovenskej republike. In: Cviková, J. – Juráňová, J. – Kobová, Ľ.: Žena nie je tovar. Komodifikácia žien v našej kultúre. Bratislava, Aspekt 2005.
Obchod se ženami – Trafficking in Women. Česko–ukrajinská konferencia, La Strada, Praha, november 1997.
Obchodovanie so ženami. Aliancia žien Slovenska, Bratislava 2001.
Osteuropas verkaufte Frauen – Wege zur effektiven Bekämpfung des Menschenhandels. Friedrich Ebert Stiftung 1999.
Seminár Aliancie žien Slovenska pre projekt AdvoCats. Bratislava, apríl 1998.
Sexuální služby, sexuální turistika a obchod se ženami: Nová skutečnost ve východní Evropě? Nadace Heinricha Boella, Praha, december 1994.
Trestný zákon SR. Novelizácia z roku 2002.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i