Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

Tlačiť
(Optional Protocol to the CEDAW)

Týmto protokolom, prijatým 6. októbra 1999 v New Yorku, štáty – zmluvné strany uznávajú príslušnosť Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien prijímať a posudzovať oznámenia od jednotlivcov a skupín za seba alebo iného jednotlivca alebo skupinu o tom, že sa stali obeťami porušenia niektorého z práv ustanovených v Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

SR začala s procesom pristúpenia k tomuto Protokolu medzi prvými krajinami. Odbornú a organizačnú gesciu nad procesom pristúpenia mal Koordinačný výbor pre problematiku žien (KVPŽ). SR pristúpením k Opčnému protokolu zabezpečila možnosť medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv žien v prípade vyčerpania všetkých vnútroštátnych opravných prostriedkov, ako je to aj v prípade iných ľudskoprávnych dohovorov.
Vláda SR 24. mája 2000 uznesením č. 363 súhlasila s uzavretím Opčného protokolu; za SR ho 5. júna 2000 počas rokovania 23. osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku podpísal minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda KVPŽ. Národná rada SR vyslovila súhlas s návrhom na uzavretie Opčného protokolu uznesením č. 1046 zo dňa 22. septembra 2000 a prezident SR ho ratifikoval 26. októbra 2000. Dňa 17. 11. 2000 bol dokument uložený v depozitári OSN v New Yorku. Slovensko sa tak stalo 13. krajinou sveta, ktorá ratifikovala tento dôležitý dokument z oblasti ľudských práv žien.
Opčný protokol nadobudol platnosť 22. decembra 2000 na základe článku 16 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 17. februára 2001 na základe článku 16 ods. 2. Vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 343/2001.
Po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych opravných prostriedkov (alebo vtedy, ak sa ich aplikácia dokázateľne bezdôvodne predlžuje a neprináša výsledok) je možné pri dodržaní istých formálnych pravidiel sťažnosť zaslať na adresu: Committee on the Elimination of Discrimination against Women, United Nations Secretariat, 2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor, New York, NY 10017, United States of America.
ZV


Zdroje:
Opčný protokol k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. OSN 1999.
www.un.org./womenwatch/daw/


Naposledy upravené:
utorok 7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i