Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodové štatistiky

Tlačiť
(Gender statistics)

Štatistiky, v ktorých sa ako povinná triediaca kategória vo všetkých etapách práce s údajmi uplatňuje pohlavie, resp. rod. Rodovo členené údaje sú štatistické ukazovatele vykazované zvlášť za mužov a zvlášť za ženy; poskytujú kvantitatívny obraz o postavení žien a mužov z rôznych aspektov.
Rodové štatistiky vypovedajú o rôznych aspektoch života spoločnosti (vzdelanie, ochrana zdravia, zamestnanosť a pod.). Majú veľký význam pre vytvorenie presného obrazu o postavení žien v spoločnosti ako celku i v jednotlivých sociálnych skupinách, ako aj pre plánovanie rodovo vyvážených projektov a programov.

Rodové štatistiky sú potrebné nielen kvôli poznaniu situácie mužov a žien v spoločnosti; môžu zvýšiť uvedomenie politických činiteľov o otázkach rodovej rovnosti, stimulovať zmeny v postavení žien a mužov, poskytnúť nezaujatú základňu pre tvorbu politiky, pomôcť pri monitorovaní a hodnotení politík.
Rodová dimenzia štatistík sa v súčasnosti potýka najmä s týmito problémami: nevyužívanie existujúcich dát (zozbierané údaje sa netriedia podľa pohlavia), nejasné pojmy a definície jednotlivých ukazovateľov, absencia údajov za niektoré oblasti, slabé previazanie medzi užívateľmi a dodávateľmi údajov (organizáciami poverenými zberom štatistických dát).
Rodové štatistiky najčastejšie chýbajú v oblasti plodnosti (neuvádza sa za mužov), v miere záškoláctva a prepadania (ukončenia školy pre zlý prospech), v prístupe k úverom, pri zamestnanosti a charakteristike práce v neformálnom sektore ekonomiky, v sledovaní podielu neplatenej práce, využívania a trávenia času, pri sledovaní domáceho násilia, rozhodovania v domácnosti, rozdelenia zdrojov v domácnosti, príjmu a kontroly príjmu.
Rodová dimenzia ukazovateľov si vyžaduje ďalšie rozpracovanie aj v oblastiach pokrytých údajmi (napr. v záujme odstraňovania nepresnosti pri vymedzovaní a meraní zamestnanosti alebo nezamestnanosti a pod.).
Na potrebu rodových štatistík upozorňujú všetky dôležité medzinárodné dokumenty. Bol vypracovaný tzv. Minimálny súbor národných sociálnych dát, ktorý je obsiahnutý v Správe expertnej skupiny o štatistických aspektoch súčasných hlavných konferencií OSN (1996). Tento súbor, ktorý obsahuje 15 ukazovateľov, bol schválený na 29. zasadaní Štatistickej komisie na základe odporúčania pracovnej skupiny o Medzinárodných štatistických programoch a koordinácii.
JF


Zdroje:
Filadelfiová, J. - Guráň, P. - Šútorová, D.: Rodové štatistiky na Slovensku. MSŠR a MPSVR SR, Bratislava 1999 a 2002.
Ženy a muži na Slovensku I. a II. KVPŽ, Bratislava 1998 a 2001.
Zoznam štatistík a indikátorov o rodových záležitostiach, Pripomienky k zoznamu rodovo citlivých štatistík, Zápis z diskusie o rodových štatistikách. Pracovné materiály k workshopu o rodových štatistikách (nepublikované). MSŠR, Bratislava 16. 11. 1999.


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i