Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Sociálne práva

Tlačiť
(Social Rights)

Legislatívne upravené a štátom garantované nároky občanov a občianok; ich cieľom je uspokojenie špecifických sociálnych potrieb, ako sú napríklad verejné služby pre rodiny s deťmi, finančná podpora rodín s maloletými deťmi, daňové úľavy rodičom, alebo krytie sociálnych rizík, ako sú napr. strata zamestnania, choroba, materstvo, invalidita a staroba.

Z pohľadu historického vývoja občianskych práv sú takto definované sociálne práva najmladšie, ich vývoj je často interpretovaný ako pokus o odstránenie bariér plného využitia občianskych a politických práv (pozri aj občianstvo).
Feministické autorky považujú za potrebné analyzovať nielen štruktúru sociálnych práv a ich rôzny dopad na rody, ale aj to, ako sa táto štruktúra tvorí a reprodukuje (kto ju tvorí, akými prostriedkami, s akými cieľmi a záujmami). Potreba oboch perspektív skúmania sociálnych práv má význam pri pochopení toho, ako a v akej miere sa rodové stereotypy premietajú do konkrétnej podoby sociálnych práv (sociálne dávky a služby) v jednotlivých krajinách, a pri odhaľovaní bariér, resp. možností (napr. možností žien slobodne a autonómne rozhodovať o vlastnom postavení v spoločnosti a v rodine).
SP


Zdroje:
Kvapilová, E.: Sociálne práva žien. In: Nerovné cesty k rovnosti. MSŠR, Bratislava 2001.

Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i