Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Participácia

Tlačiť
(Participation)

Označuje v kontexte rovnosti príležitostí účasť určitej skupiny na občianskom živote, jej účinkovanie vo verejnej sfére, čiže zapojenie a začlenenie občanov a občianok do plánovania a realizácie úloh. Na vyjadrenie miery zapojenia určitej skupiny do istej sféry a jej aktívnej úlohy sa používa pojem miera participácie. V súvislosti s rodovou problematikou sa participácia zvyčajne používa na označenie účasti žien na trhu práce alebo na rozhodovaní a riadení.

Občiansky život je v súčasných moderných spoločnostiach regulovaný právnymi úpravami, ktoré vychádzajú zo základných ľudských práv a slobôd. Sú zakotvené v národných ústavách a určuje ich charakter štátu a úroveň demokracie konkrétnej krajiny. Z rodového pohľadu sa však občianstvo nikdy v minulosti neaplikovalo (a často sa ešte ani dnes neaplikuje) rovnako na mužov a ženy. Občianske kódexy (ústavy) v mnohých krajinách dlho „nepridávali ženám ďalšie práva k už existujúcim“, ale dokonca sa využívali na vylúčenie žien z nárokov na občianstvo (nedefinovali ženy ako subjekt práva), čo ženy do značnej miery vylučovalo z participácie na verejnom živote (pozri verejná sféra). Rovnaké práva ako muži získavali ženy len postupne a so značným úsilím (pozri feminizmus a feministické hnutia).
Moderný koncept ľudských práv sa dnes síce zakladá na rovnosti všetkých ľudí a na univerzalite, v praxi sa však stále vyskytujú odchýlky od týchto dvoch princípov: problém implementácie a dodržiavania práv na národnej úrovni, rozpor medzi obsahom práv a ich realizáciou, ale aj rodovo podmienené rozdiely v ich uplatňovaní. Problémy v uplatňovaní ľudských práv viedli k tomu, že občianske, politické a sociálne práva sa stali predmetom úpravy v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach.
JF


Zdroje:
Alcock, P. - Erskine, A. - May, M. (ed.): The Blackwell Dictionary of Social Policy. Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2002, s. 175.
Filadelfiová, J.: O ženách, moci a politike: úvahy, fakty a súvislosti. In: Cviková, J. - Juráňová, J. (ed.): Hlasy žien. Aspekt, Bratislava 2002.
Zachová, A. - Zachová, Z.: Ľudské práva žien - neoddeliteľná súčasť základných ľudských práv a slobôd. In: Kvapilová, E. - Porubänová, S. (ed.): Nerovné cesty k rovnosti. MSŠR, Bratislava 2001.
Rowbotham, Sh.: Women in Movement. Feminism and Social Action. Routledge, New York - Londýn 1992.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i