Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Podporná akcia

Tlačiť
(Positive/Affirmative action)

Určitý konkrétny postup, dočasné opatrenie preferenčného zaobchádzania (aj pozitívna akcia). Označuje kolektívne vyjednané konanie, zamerané na odstránenie diskriminácie a na predchádzanie existujúcej diskriminácii, ako aj na pomoc pri vyrovnávaní znevýhodnení, ktoré vychádzajú z existujúcich postojov, správania a štruktúr.

Je úzko zameraná na určitú špecifickú skupinu jednotlivcov (ženy, Rómovia, zdravotne postihnutí a pod.). Pozitívna akcia predstavuje súbor nástrojov a mechanizmov (legislatívnych alebo dobrovoľných) zameraných proti systémovej diskriminácii, ktorej sú vystavení príslušníci a príslušníčky niektorých skupín. Cieľom je väčšia účasť a zlepšenie postavenia znevýhodnenej skupiny na pracovnom trhu a/alebo zavedenie reforiem zameraných na zvýšenie zastúpenia jednotlivých skupín v rámci politických štruktúr a vzdelávacích inštitúcií.
Na rozdiel od sťažností z dôvodu diskriminácie, ktoré sa zameriavajú na diskrimináciu „ex post“, podporná či pozitívna akcia sa považuje za proaktívnu. Je to politika, v súlade s ktorou sa napr. pri prijímaní do práce alebo pri prijímaní do škôl uprednostňujú ženy, zástupcovia rôznych etník a národnostných menšín atď.
Tento prístup sa po prvý raz objavil v USA v polovici 60. rokov. Základom pre prijatie zákonov o pozitívnych akciách sa stala nevyhnutnosť zabezpečiť formou dočasného opatrenia určité výhody, t.j. špeciálne, nie rovnaké práva, príslušníkom a príslušníčkam tých skupín, ktoré boli predtým na základe príslušnosti k svojej skupine diskriminované, pričom legislatívna (formálna) rovnoprávnosť sa pri prekonávaní diskriminácie ukázala v praxi ako nedostatočná. V súvislosti s takýmto princípom sa prijali špeciálne zákony a vytvorili špeciálne kontrolné mechanizmy na zavedenie pozitívnych akcií do všetkých štátnych, vzdelávacích a podnikateľských štruktúr. V 70. rokoch sa politika pozitívnej akcie začala rozvíjať aj v Severnom Írsku, Austrálii a škandinávskych krajinách. Výsledkom tridsaťročnej praxe je reálne zlepšenie sociálno-ekonomického a politického postavenia žien a ich roly v rozhodovaní. Sú to teda politiky alebo procedúry zamerané na napravenie nerovnováhy vzniknutej v minulosti a na zabezpečenie spravodlivej participácie podreprezentovaných skupín vo všetkých oblastiach a úrovniach.
Podporná akcia je oveľa širší koncept než pozitívna diskriminácia. Koncept pozitívnych akcií býva kritizovaný, najmä predstaviteľmi neokonzervativizmu. Kritika vychádza z predpokladu, že s každým jednotlivcom by sa malo zaobchádzať rovnako. Dnes sa diskusia sústreďuje skôr okolo toho, aké opatrenia preferenčného zaobchádzania sú akceptovateľné ako protiklad k tým činiteľom, ktoré vylučujú ženy (a iné skupiny) z rozhodovania a riadenia.
JF


Zdroje:
Alcock, P. - Erskine, A. - May, M. (ed.): The Blackwell Dictionary of Social Policy. Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2002, s. 7–8.
Code, L.: Encyclopedia of Feminist Theories. Routledge, Londýn / New York 2000.
Glossarij gendernych terminov. Kazachstan UNIFEM, (damira.santbareva@undp.org).
Bacchi, C. L.: The politics of Affirmative Action: ´Women´, Equality and Category Politics. Sage, Londýn 1996.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i